Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-17/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2007:

ZARZĄDZENIE Nr 0151–17/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2007r.


w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2007:

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2007 zgodnie z załącznikiem 1 i załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ust. 5 art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje harmonogram realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Harmonogram obejmuje prognozowane dochody budżetu w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków, planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk