Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-93/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-93/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
dnia  25 lipca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  59.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 3.000
75011   Urzędy wojewódzkie 3.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 3.000
 
852     Pomoc społeczna 56.400
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56.400
3110 Świadczenia społeczne 56.400 
                 OGÓŁEM 59.400 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  103.464 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

630     Turystyka 3.000
63095   Pozostała działalność 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
 
851     Ochrona zdrowia 19.064
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.064
4300 Zakup usług pozostałych 19.064
 
852     Pomoc społeczna 56.400
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56.400
3110 Świadczenia społeczne 56.400
 
926     Kultura fizyczna i sport 25.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000

 OGÓŁEM

103.464

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  44.064 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
851      Ochrona zdrowia 19.064
85153   Zwalczanie narkomanii 16.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.700
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.664
     6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.664
 
926     Kultura fizyczna i sport 25.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
                 OGÓŁEM 44.064

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

  • 3.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - środki na zabezpieczenie wynagrodzeń dla ratowników wodnych zabezpieczających plażę zorganizowaną w miejscowości Wirów przez Urząd miasta i Gminy w Gryfinie;

Dział 750

  • 3.000 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 288/2007) z przeznaczeniem na zakup druków związanych z wydawaniem dowodów osobistych; środki zostały uruchomione z dochodów własnych gminy (Uchwała Rady Nr X /106/07);

Dział 851

  • 35.464 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie;

Dział 852

  • 56.400 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 281/2007) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Dział 926

  • 25.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A pn. „Polsko-niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie”.

Sporządziła:
Jolanta Staruk