Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-78/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-78/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 20069. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 115,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 115
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 115
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 115
OGÓŁEM 115

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 13.835,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE

801     Oświata i wychowanie 3.370
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.370
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.370
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801       Oświata i wychowanie 2.620
80146    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.620
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.620
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.380
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.380
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.380
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.950
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.950
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.950
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.400
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.400
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.400
 
852                         Pomoc społeczna 115
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 115
413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 115
OGÓŁEM  13.835

§ 3. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 13.720,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
PRZEDSZKOLE NR  1 W GRYFINIE
801      Oświata i wychowanie 3.370
80104   Przedszkola 3.370
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.370
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.620
80104   Przedszkola 2.620
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.620
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
801      Oświata i wychowanie 2.380
80104   Przedszkola 2.380
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.380
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801      Oświata i wychowanie 2.950
80104   Przedszkola 2.950
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.950
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801         Oświata i wychowanie 2.400
80104    Przedszkola 2.400
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.400
OGÓŁEM 13.720

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 13.720 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektorów Przedszkoli w Gryfinie z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;

Dział 852

  • 115,00 zł – dodatkowe środki, pochodzące z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 252/2007) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Sporządziła:
Jolanta Staruk