Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-187/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek: 188/3, 188/4 i 188/8, położonych w obrębie Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-187/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek: 188/3, 188/4 i 188/8, położonych w obrębie Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601;  z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości położonych w obrębie Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 186/6 w następującej wysokości:

  • dz. nr 188/3 na kwotę 27.895,- zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
  • dz. nr 188/4 na kwotę 22.872,-zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote),
  • dz. nr 188/8 na kwotę 4.819,-zł (cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/37/07 z dnia 22 lutego 2007r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II, oznaczonej nr działki 188/2, która zgodnie  z ustaleniami planu miejscowego przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 186/6.
W wyniku podziału geodezyjnego wydzielone zostały działki nr 188/3 o pow.  411 m2, 188/4 o pow. 337 m2 i 188/8 o pow. 71 m2.
Wartość rynkową, działek rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym dla działki nr 188/3 na kwotę 27.895,- zł,  dz. 188/4 na kwotę 22.872,-zł i dz. 188/8 na kwotę 4.819,-zł.
Łącznie cena sprzedaży gruntu wynosi 55.586,-zł, do której doliczony zostanie VAT 22% w wysokości 12.229,-zł.
Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 2.500,-zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska