Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia negocjacji z Samorządem Powiatu Gryfińskiego w sprawach edukacji i wychowania.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 stycznia 2007 r.


w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia negocjacji z Samorządem Powiatu Gryfińskiego w sprawach edukacji i wychowania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; nr 113; poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 1116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do prowadzenia negocjacji z Samorządem Powiatu Gryfińskiego w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji funkcjonowania szkół i placówek na terenie gminy Gryfino, w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
  2. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
  3. Danuta Bus – Dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
  4. Rafał Guga – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 2. Zespół powołuje się na czas określony do dnia 30 kwietnia 2007 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na początku 2007 r. Samorząd Powiatu Gryfińskiego wystąpił do Samorządu Gminy Gryfino z propozycją przekazania Gminie Gryfino prowadzenia niektórych szkół i placówek Powiatu Gryfińskiego. Zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół lub placówek poszczególnych typów należy do zadań własnych odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego może zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do jej zadań własnych po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Powołanie Zespołu do prowadzenia negocjacji z Samorządem Powiatu Gryfińskiego w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji funkcjonowania szkół i placówek na terenie gminy Gryfino ma na celu szczegółowe rozważenie wszystkich aspektów ewentualnej zmiany dotychczasowej sieci szkół Gminy Gryfino oraz ustalenie procedury ewentualnego przejęcia niektórych publicznych szkół i placówek prowadzonych obecnie przez Powiat Gryfiński. W skład Zespołu wchodzą osoby, które zawodowo zajmują się zarządzaniem oświatą oraz przedstawiciel Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj