Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-73/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-73/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2007r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 20069. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok;  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 85.681,26  zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 335,26
01095   Pozostała działalność 335,26
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 335,26
 
801     Oświata i wychowanie 65.250
80195   Pozostała działalność 65.250
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65.250
 
852    

Pomoc społeczna

20.096

85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.096
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20.096
OGÓŁEM 85.681,26

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 242.626,26  zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

010     Rolnictwo i łowiectwo 335,26
01095   Pozostała działalność 335,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,57
4430 Różne opłaty i składki 328,69
 
600      Transport i łączność 15.000
60016    Drogi publiczne gminne 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
 
630      Turystyka 15.500
63095     Pozostała działalność 15.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000
 
710     Działalność usługowa 75.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 75.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.000
71095   Pozostała działalność 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
 
801     Oświata i wychowanie 65.250
80195   Pozostała działalność 65.250
4300 Zakup usług pozostałych 65.250
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 20.096
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.096
3110 Świadczenia społeczne 20.096
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
550     Hotele i restauracje 43.545
55095   Pozostała działalność 43.545
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600
4260 Zakup energii 17.005
4300 Zakup usług pozostałych 23.940
 
926     Kultura fizyczna i sport 7.900
92601   Obiekty sportowe 7.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.900
OGÓŁEM 242.626,26

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 156.945  zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY

600     Transport i łączność 15.000
60016   Drogi publiczne gminne 15.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
 
630     Turystyka 15.500
63095   Pozostała działalność 15.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500
 
710     Działalność usługowa 75.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 75.000
4300 Zakup usług pozostałych 75.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
550     Hotele i restauracje 43.545
55095   Pozostała działalność 43.545
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.815
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.350
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.380
 
926     Kultura fizyczna i sport 7.900
92601   Obiekty sportowe 7.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.900
OGÓŁEM 156.945

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 335,26zł – dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 256/2007) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawi jego zwrotu;

Dział 600

  • 15.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na demontaż uszkodzonych wiat przystankowych;

Dział 630

  • 15.500 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw  Społecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ratowników wodnych zabezpieczających plażę zorganizowaną przez UMiG w m.Wirów;

Dział 710

  • 75.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowych analiz, studiów i koncepcji w celu aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i gminy Gryfino;

Dział 801

  • 65.250 zł – dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 245/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

Dział 852

  • 20.096 zł – dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 238/2007) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 550, 926

  • 51.445 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie celem uregulowania faktur za zakupione materiały, energię i usługi wynikające z bieżącej działalności ośrodka.

Sporządziła:
Jolanta Staruk