Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-180/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-180/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 grudnia 2007 r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,  Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działki oznaczonej numerem 132/8 o pow. 311 m2, położonej  w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo stanowiącej tereny publiczne – drogi   z urządzeniami infrastruktury technicznej – na łączną kwotę 53.711,00 zł  (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście złotych). Odszkodowanie obejmuje wartość gruntu w wysokości 8.817,00 zł (osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych), nasadzeń w wysokości 5.567,00 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) oraz wartość części składowych w wysokości 39.327,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wyceny szacunkowe w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki przejętej z mocy prawa na własność Gminy Gryfino. W dniu 6 grudnia 2007 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.  Przedstawiona propozycja wypłaty odszkodowania z powołaniem się na operat szacunkowy, zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości. W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokoły uzgodnień.

Sporządziła:
Żaneta Snoch