Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego gminy Gryfino oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. rozwoju lokalnego gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego gminy Gryfino oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. rozwoju lokalnego gminy Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na podstawie podręcznika wdrażania „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego" i wytycznych zawartych w wstępnym projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, a w szczególności zawartych w Priorytecie 2. Wzmocnienie potencjału endogenicznego województwa. Rozwój gmin, w celu finansowania zadań inwestycyjnych gminy Gryfino z funduszy strukturalnych funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej zarządzam, co następuje:

§ 1 Wyznaczam pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego miasta Gryfino w osobie Pana Rafała Tokarskiego.

§ 2 Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego gminy Gryfino pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfino na lata 2007 – 2013 i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru, na którym będą realizowane projekty.

§ 3 Powołuję Zespół Zadaniowy ds. rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Gryfino w składzie:

  1. Andrzej Kułdosz
  2. Elżbieta Kasprzyk
  3. Teresa Drążek
  4. Janina Major
  5. Piotr Romanicz
  6. Ewa Kubiak
  7. Krzysztof Czosnowski

§ 4 Zadaniem Zespołu Zadaniowego jest Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfino na lata 2007 – 2013.

§ 5 Szczegółowy opis przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego strukturę zawiera ogólny podręcznik wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie prowadzi prace nad aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfino na lata 2007-2013. Rozwój lokalny jest kompleksowym procesem obejmującym przemiany społeczne, przestrzenne i gospodarcze, podejmowanym w gminie Gryfino, nakierowanym na poprawę jakości życia. Plan Rozwoju Lokalnego jest wieloletnim dokumentem kształtującym kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zawarte w nim założenia i plany inwestycyjne są spójne z długoterminowymi dokumentami definiującymi potrzeby i zadania gminy Gryfino na kilka najbliższych lat mających poprawić sytuację w gminie Gryfino. Szczegółowe zasady i tryb aplikowania o środki z funduszy strukturalnych na ten cel, zostały opisane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zgodnie z procedurą przygotowania planu rozwoju lokalnego powołuje się zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego gminy Gryfino, w skład którego wchodzą: Andrzej Kułdosz – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie; Elżbieta Kasprzyk – Radna Rady Miejskiej w Gryfinie; Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; Ewa Kubiak – z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji; Krzysztof Czosnowski – p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski