Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-185/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-185/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 17.161 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 16.161
80195   Pozostała działalność 16.161
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16.161
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 1.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000
 OGÓŁEM 17.161

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 103.161 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 10.000
75011   Urzędy wojewódzkie 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500
4260 Zakup energii 1.500
 
801     Oświata i wychowanie 16.161
80195   Pozostała działalność 16.161
4300 Zakup usług pozostałych 16.161
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000
4270 Zakup usług remontowych 70.000
OGÓŁEM

103.161

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 86.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 10.000
75011   Urzędy wojewódzkie 10.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000
4260 Zakup energii 70.000

OGÓŁEM

86.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 854

  • 1.000 zł – wprowadza się dochody na podstawie porozumienia zawartego 14 lutego 2005r. (aneks Nr 4 z dnia 12 grudnia 2007r.) pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą Gryfino

Dział 801

  • 16.161 zł – zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 630/2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

WYDATKI

Dział 750

  • 10.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;

Dział 754

  • 6.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do zasilania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup wyposażenia jednostek OSP;

Dział 801

  • 16.161 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Dział 854

  • 1.000 zł – zmian dokonuje się w związku z bieżącą działalnością Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dowóz młodzieży na zawody);

Dział 900

  • 70.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji remontów, konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego dróg i placów publicznych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Sporządziła:
Jolanta Staruk