Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-85/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-85/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-85/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008 do dnia 30 września 2007 roku.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 4 września 2007 r.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) burmistrz, właściwy dla siedziby szkoły, ustala termin składania wniosków o udzielenie przedmiotowej pomocy.
Kierując się otrzymanymi od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wytycznymi w powyższej sprawie, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w zarządzeniu Nr 0151 - 85/07 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju ustalił termin składania przedmiotowych wniosków do dnia 31 lipca 2007 r., a następnie przedłużył ten termin do dnia 3 września 2007 r. – zarządzenie Nr 0151 - 105/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Pomimo przedłużenia terminu składania ww. wniosków do dnia 3 września 2007 r., nie wszyscy rodzice uczniów, uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju, złożyli wnioski, ponieważ był to pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2007/2008. Przedłużenie terminu składania przedmiotowych wniosków do dnia 30 września 2007 r. pozwoli wszystkim uprawnionym uczniom otrzymać ww. pomoc finansową.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj