Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lipca 2007 r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju.


Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju do dnia 31 lipca 2007 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


 

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819). Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia burmistrz, właściwy dla siedziby szkoły, ustala termin składania wniosków o udzielenie przedmiotowej pomocy.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj