Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-49/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-49/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
 

zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam opracowany na rok 2007 Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do protokołu Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2007 r. opracowany według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2007 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2007 r. opracowaną według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia 0151-36/06 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów i wydatków i Tabelą wysokości dopłat. Dokumenty te stanowią załączniki do ww. regulaminu Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 Nr 70 poz. 335 ze zmianami) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na przeciętną liczbę zatrudniony w zakładzie pracy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, których następstwem jest ustalenie kwoty jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym.

Sporządziła:
Anna Wójciak

 

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS

Mariusz Andrusewicz
Mariusz Tarka
Anna Wójciak