Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-96/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/4, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-96/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lipca 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/4, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art.67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601. Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 69, poz. 468) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, stanowiącego załącznik di Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych użytkowników wieczystych, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej numerem działki 587/4 o powierzchni 3878 m2, w wysokości 44 829,00 zł. Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku Rady Miejskiej w Gryfinie, wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej numerem działki 587/4 o pow. 3878 m2 na rzecz użytkownika wieczystego. Cenę sprzedaży w/w nieruchomości gruntowej, ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat określa wartość rynkową nieruchomości, która wynosi 141 818,00 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 96 989,00 zł.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. A zatem przyjęto cenę w/w nieruchomości w wysokości 141 818,00 zł. Na poczet powyższej ceny, zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego w wysokości 96 989,00 zł. Zgodnie z powyższym cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 44 829,00 zł. Do ustalonej ceny sprzedaży w/w nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Sporządziła:
Monika Ferens