Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-119/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-119/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  169.092 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 10.000
71035   Cmentarze 10.000
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000
 
801     Oświata i wychowanie 26.316
80101   Szkoły podstawowe  26.316
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26.316
 
852     Pomoc społeczna 72.426
85219   Ośrodki pomocy społecznej 3.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.000
85295   Pozostała działalność 69.426
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69.426
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 60.350
85415   Pomoc materialna dla uczniów 60.350
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60.350
 OGÓŁEM 169.092

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 202.664  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 16.500
70095   Pozostała działalność 16.500
4270 Zakup usług remontowych 16.500
 
710     Działalność usługowa 10.000
71035   Cmentarze 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.386
80101   Szkoły podstawowe 4.386
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.658
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 638
4120 Składki na Fundusz Pracy 90
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 13.158
80101   Szkoły podstawowe 13.158
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.973
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.916
4120 Składki na Fundusz Pracy 269
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 9.742
80101   Szkoły podstawowe 4.386
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.658
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 638
4120 Składki na Fundusz Pracy 90
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.356
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 5.424
80101   Szkoły podstawowe 2.924
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.438
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 426
4120 Składki na Fundusz Pracy 60
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.500
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.500
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 1.462
80101   Szkoły podstawowe 1.462
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.219
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213
4120 Składki na Fundusz Pracy 30
 
852     Pomoc społeczna 74.892
85219   Ośrodki pomocy społecznej 5.466
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.466
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
85295   Pozostała działalność 69.426
3110 Świadczenia społeczne 69.426
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 62.500
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 650
4430 Różne opłaty i składki 650
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.500
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 11.400
85415   Pomoc materialna dla uczniów 11.400
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11.400
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.610
85415   Pomoc materialna dla uczniów 6.610
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.610
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.020
85415   Pomoc materialna dla uczniów 6.020
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.020
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 9.900
85415   Pomoc materialna dla uczniów 9.900
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9.900
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 15.480
85415   Pomoc materialna dla uczniów 15.480
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 15.480
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.110
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.110
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.110
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.680
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.680
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.680
GIMNAZJUM W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.940
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.940
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.940
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 140
85415   Pomoc materialna dla uczniów 140
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 140
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 70
85415   Pomoc materialna dla uczniów 70
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70
 
926     Kultura fizyczna i sport 4.600
92601   Obiekty sportowe 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 
 OGÓŁEM 202.664

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  33.572 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 16.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.500
4270 Zakup usług remontowych 16.500
 
801     Oświata i wychowanie 7.856
80101   Szkoły podstawowe 7.856
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.356
 
852     Pomoc społeczna 2.466
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2.466
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.466
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.150
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 650
4300 Zakup usług pozostałych 650
85415   Pomoc materialna dla uczniów   1.500
3240 Stypendia dla uczniów 1.500
 
926     Kultura fizyczna i sport 4.600
92601   Obiekty sportowe        600 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
  OGÓŁEM 33.572

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 710

 • 10.000 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 363/2007) przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Dział 801

 • 26.316 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2007) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień-grudzień 2007r.;

Dział 852

 • 3.000 zł - dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 370/2007) przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
 • 69.426 zł - dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 377/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu tego programu;

Dział  854

 • 60.350 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowych (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 346,365,/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r.

WYDATKI

Dział 700

 • 16.500 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pilną koniecznością dokonania remontu dachu na gminnym budynku użytkowym zlokalizowanym przy ulicy Rapackiego 3 w Gryfinie;

Dział 710

 • 10.000 zł -  zmian dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji nowego projektu cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, zniszczonego w wyniku aktu wandalizmu, który miał miejsce w kwietniu 2007r.;

Dział 801

 • 26.316 zł – zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Gminę Gryfino dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (dla poszczególnych szkół Gminy Gryfino);
 • 5.356 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
 • 2.500 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie;

Dział 852

 • 2.466 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Opieki Społecznej w Gryfinie
 • 3.000 zł -  zmian dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie;
 • 69.426 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Opieki Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

Dział 854

 • 650,00 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przeniesienie związane jest z zabezpieczaniem środków na ubezpieczenie dla dzieci z sołectw  z terenu gminy Gryfino oraz opiekunów biorących udział w jednodniowych wycieczkach do Międzywodzia, których organizatorem jest Gmina Gryfino;
 • 1.500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przeniesieni związane jest z zabezpieczeniem środków  na zakup pomocy rzeczowej, w ramach przyznanego stypendium szkolnego o charakterze socjalnym;
 • 60.350 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi  z budżetu państwa na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;    

Dział 926

 • 600 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przeniesienie związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia za realizacje usługi koszenia na boiskach sportowych
 • 4.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przeniesienie związane jest z zabezpieczeniem środków przeznaczonych na realizacje usług przewidzianych w realizowanym przez Gminę Gryfino projekcie pn. „Polsko – niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie”.

Sporządziła:
Aneta Sadowska