Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-172/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-172/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 grudnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

po uzyskaniu pozytywnej opinii  Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 12.313

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Gimnazjum w Gryfinie
801     Oświata i wychowanie 12.313
80110   Gimnazja 12.313
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.313
OGÓŁEM 12.313

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 12.313

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
801     Oświata i wychowanie 12.313
80110   Gimnazja 12.313
4810 Rezerwy 12.313
OGÓŁEM 12.313

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 12.313 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w miesiącu październiku 2007r. (kserokopia wniosku w załączeniu).

Sporządziła:
Jolanta Staruk