Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-122/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 września 2007r. w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-122/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 września 2007r.


w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia  1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 82 poz. 1443 z 2006 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie 01-05.10.2007r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożona trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publiczne wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia 1 czerwca 2006r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w rozdziale IX § 22 ust. 1 upoważniła Burmistrza do wyznaczenia terminów i miejsc przeprowadzania akcji deratyzacyjnej.
W związku z tym, iż w ostatnim czasie do Urzędu Miasta i Gminy docierały sygnały mieszkańców o wzmożonej aktywności szczurów na terenie miasta i gminy Gryfino zachodzi konieczność wyznaczenia i przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacyjnej.

Sporządziła:
Beata Otto