Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2007 - 2011.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 stycznia 2007r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2007 - 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1447,   z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz § 25 statutów sołectw, stanowiących załączniki nr 1 do nr 27 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W związku ze zbliżającym się upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich Gminy Gryfino zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Gryfino, za wyjątkiem sołectwa Parsówek.
  2. Ustalam harmonogram wyborczych zebrań wiejskich, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy danego sołectwa. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy i sołtysom gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl
oraz tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W miesiącach luty, marzec i kwiecień 2007 r. upływa kadencja sołtysów i rad sołeckich ( za wyjątkiem sołectwa Parsówek utworzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XX/279/04 Z dnia 25 marca 2004r.). W związku z powyższym, na podstawie § 25 statutu sołectw gminy Gryfino, burmistrz w drodze zarządzenia zwołuje wyborcze zebrania wiejskie.  W tym celu, w porozumieniu z sołtysami gminy, ustalono harmonogram zebrań wyborczych.
Zarządzenie zostanie przekazane sołtysom w celu sukcesywnego zawiadamiania mieszkańców sołectw o terminach zebrań wyborczych.

Sporządziła:
Krystyna Więch

 

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151-11/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 stycznia 2007 r.

Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich

(kadencja 2007 – 2011)

Lp. Sołectwo Termin upływu  obecnej kadencji Termin zebrania Dzień tygodnia Miejsce  zebrania, godzina Uwagi
1 Mielenko Gryfińskie 17.02.2007r. 19 luty 2007r.

poniedziałek

świetlica,
 g.18,00
2 Radziszewo 24.02.2007r. 20 luty 2007r. wtorek szkoła
podstawowa,
g.18,00
3 Sobiemyśl 26.02.2007r. 26 luty 2007r. poniedziałek świetlica,
g.18,00
4 Sobieradz 28.02.2007r. 27 luty 2007r. wtorek świetlica,
g.18,00
5 Steklinko 03.03.2007r. 01 marzec 2007r. czwartek dom sołtysa
g. 18.30
6 Pniewo 21.02.2007r. 02 marzec  2007r. piątek Motel Saga,
g.18.00
7 Nowe Czarnowo 04.03.2007r. 05 marzec 2007r. poniedziałek świetlica,
g.18.00
8 Steklno 05.03.2007r. 06 marzec 2007r. wtorek świetlica
g. 18.00
10 Stare Brynki 07.03.2007r. 09 marzec 2007r. piątek świetlica
g. 18.00
11 Wysoka Gryfińska 17.03.2007r. 12 marzec 2007r. poniedziałek świetlica
g. 18.00
12 Wirów 10.03.2007r. 13 marzec 2007r. wtorek Wirówek – posesja p.Paech
g. 18.00
13 Wełtyń 12.03.2007r. 14 marzec 2007r. środa świetlica, g.18.00
14 Włodkowice 14.03.2007r. 15 marzec 2007r. czwartek dom sołtysa, g.18.00
15 Żabnica 19.03.2007r. 19 marzec 2007r. poniedziałek szkoła podst.,
g.18.00
16 Chlebowo 17.03.2007r. 20 marzec 2007r. wtorek kościół,
g.18.00
17 Czepino 19.03.2007r. 22 marzec 2007r. czwartek świetlica,
g.18.00
18 Daleszewo 24.03.2007r. 26 marzec 2007r. poniedziałek świetlica
g.18.00
19 Bartkowo 26.03.2007r. 27 marzec 2007r. wtorek świetlica
g.18.00
20 Chwarstnica 26.03.2007r. 29 marzec 2007r. czwartek świetlica
g.18.00
21 Żórawie 21.03.2007r, 30 marzec 2007r. piątek Pniewo-  SAGA 
g.17.30
22 Żórawki 21.03.2007r. 30 marzec 2007r. piątek Pniewo -  SAGA 
g.19.00
23 Dołgie 28.03.2007r. 02 kwiecień 2007r. poniedziałek świetlica
g.18.00
24 Gardno 31.03.2007r. 03 kwiecień 2007r. wtorek szkoła podst.,
g.18.00
24 Krajnik 02.04.2007r. 05 kwiecień 2007r. czwartek świetlica,
g.18.00
26 Krzypnica 02.04.2007r. 10 kwiecień 2007r. wtorek świetlica,
g.18.00
27 Drzenin 31.03.2007r. 12 kwiecień 2007 r. czwartek świetlica,
g.18.00
28 Borzym 28.03.2007r. 16 kwiecień 2007 r. poniedziałek świetlica,
g.18.00