Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-151/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0151-151/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 listopada 2007 r.


w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Na zadanie oznaczone Nr Z/05/2007 – „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa  i pozyskiwanie młodych krwiodawców na terenie miasta i gminy Gryfino”, na które została przeznaczona kwota 4600 zł – ofertę złożył Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy.

§ 3.

  1. Złożona oferta, o której mowa w § 2, spełnia wymogi określone w art. 14 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
  2. Analizę oferty pod względem spełniania kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4.

  1. Zadanie, o którym mowa w § 2, powierza się do realizacji Zachodniopomorskiemu Zarządowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
  2. Powierzenie zadania nastąpi w drodze pisemnej umowy, która określi zasady przekazywania, rozliczania i kontroli dotacji celowej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert jest dyspozycja zawarta w pkt. 3 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-121/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresu ochrony  i promocji zdrowia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 19 września 2007 roku, a termin składania ofert upłynął 26 października 2007 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kieruje się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy

Sporządziła:
Barbara Lefik