Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-168/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-168/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  30 listopada 2007r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  17.689 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W GRYFINIE   
852     Pomoc społeczna 17.689
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.185
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.185
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.504
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.504
85219   Ośrodki pomocy społecznej 10.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) 10.000
OGÓŁEM 17.689

§ 2. Zmniejsza  się dochody gminy o kwotę  1.613.123  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W GRYFINIE   
852     Pomoc społeczna 1.613.123
85212   Świadczenia rodzinne 1.445.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.445.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 162.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 162.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.123
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.123
OGÓŁEM 1.613.123

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 75.377,90 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 300
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 300
4300 Zakup usług pozostałych 300
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75414   Obrona cywilna 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 7.076
80101   Szkoły podstawowe 7.076
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.076
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 14.000
80110   Gimnazja 14.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 4.500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
852     Pomoc społeczna 28.089
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.185
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.185
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.504
3110 Świadczenia społeczne 6.504
85219   Ośrodki pomocy społecznej 20.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.400
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 16.412,90
85295   Pozostała działalność 16.412,90
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 392
3110 Świadczenia społeczne 16.020,90
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500

OGÓŁEM

75.377,90

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.670.811,90 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 300
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75414   Obrona cywilna 500
4260 Zakup energii 500
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 7.076
80101   Szkoły podstawowe 7.076
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.076
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.000
80101   Szkoły podstawowe 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 14.000
80110   Gimnazja 14.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 4.500
80101   Szkoły podstawowe 4.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 1.623.523
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.445.000
3110 Świadczenia społeczne 1.378.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 700
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 162.000
3110 Świadczenia społeczne 162.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 10.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.400
4260 Zakup energii 4.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.123
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.608
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 16.412,90
85295   Pozostała działalność 16.412,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.412,90
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.500
4270 Zakup usług remontowych 2.500
OGÓŁEM 1.670.811,90

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY ZWIĘKSZENIA

Dział 852

 • 1.185 zł – zwiększenia dotacji celowych  dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2007 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
 • 6.504 zł – zwiększenia dotacji celowych dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • 10.000 zł – zwiększenia dotacji celowych dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2007 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DOCHODY ZMNIEJSZENIA

Dział 852

 • 1.445.000 zł – zmniejszenia dotacji celowych  dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007 przeznaczonych na   świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 • 162.000 zł - zmniejszenia dotacji celowych  dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007 przeznaczonych na  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • 6.123 zł - zmniejszenia dotacji celowych  dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2007 przeznaczonych na  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

WYDATKI

Dział 751

 • 300 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Dział 754

 • 500 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania w związku z realizacja zaplanowanego zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania

Dział 801

 • 7.076 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy;
 • 2.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie;
 • 14.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie;
 • 4.500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy;

Dział 852

 • 1.445.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku ze zmianami w planie dotacji celowych przyznanych gminie( Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007)
 • 162.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku ze zmianami w planie dotacji celowych przyznanych gminie( Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007)
 • 10.400 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 • 6.123 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku ze zmianami w planie dotacji celowych przyznanych gminie( Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2007)
 • 16.412,90 – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne

Dział 900

 • 2.500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania w związku z realizacja zaplanowanego zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania

Sporządziła:
Jolanta Staruk