Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 kwietnia 2007 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 o pow. 969 m2 (KW - nr SZ1Y/00002946/3), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. „A” nr 2435/2007 z dnia 5.04.2007 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Jerzym i Haliną Wojdyło a Anną i Marcinem Jangas.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Sprzedający nabyli działkę nr 39 na podstawie umowy wieczystego użytkowania z 7.12.1978 r. Obecna dokonali podziału geodezyjnego w/w działki w celu wydzielenia działki budowlanej.
Aktem notarialnym nr 2435/2007 z dn. 5.04.2007 r. p. Jerzy i Halina Wojdyło zawarli z Anną i Marcinem Jangas, warunkową umowę sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 39/2 o powierzchni 969 m2 za cenę 30.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu na cenę i posiadane przez Gminę na tym terenie działki wymagające podziału i uzbrojenia, nabywanie kolejnej działki na mienie gminne jest nieekonomiczne.

Sporządziła:
J. Woldańska