Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-92/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-92/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lipca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok;; zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzenia Nr 0151/78/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok dokonuje się zmiany § 2 w ten sposób, że słowo „dochody” zmienia się na „wydatki”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z zaistniałym błędem pisarskim w zarządzeniu Nr 0151/78/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2007 r.

Sporządziła:
Aneta Sadowska