Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-56/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 335/4, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-56/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 335/4, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 335/4 o pow. 265 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 336, w wysokości: - 9.662,-zł + VAT 22% tj. 2.125,64 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 września 2006 r. przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 8 kwietnia 2074 r. w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej nr działki 335/1, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 336. W wyniku podziału geodezyjnego wydzielona została działka nr 335/4 o pow.  265 m2. Wartość rynkową w/w nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym na kwotę 9.662,-zł. Do wartości tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%- 2.125,64 zł.
Łączna wartość w wysokości 11.787,64 zł, będzie podstawą do ustalenia pierwszej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynoszącej 25%.
Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 3.010,-zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 335/4, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę, w wysokości 9.662,-zł + VAT.

Sporządziła:
J. Woldańska