Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-69/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-69/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 129.941 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

852     Pomoc społeczna 129.941
85219   Ośrodki pomocy społecznej 23.125
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.125
85295   Pozostała działalność 106.816
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 106.816
OGÓŁEM 129.941

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 228.756 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
750     Administracja publiczna 76.540
75011   Urzędy wojewódzkie 16.540
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.540
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.330
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
75416   Straż Miejska 1.330
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.330
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.345
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.345
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.345
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 129.941
85219   Ośrodki pomocy społecznej 23.125
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.125
85295   Pozostała działalność 106.816
3110 Świadczenia społeczne 106.816

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE

550       Hotele i restauracje 11.700
55095    Pozostała działalność 11.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.300
4260 Zakup energii 7.400
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.900
90095   Pozostała działalność 1.900
4260 Zakup energii 1.900
OGÓŁEM 228.756

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 98.815 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 76.540
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76.540
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76.540
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.330
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
75416   Straż Miejska 1.330
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.330
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.345
80101   Szkoły podstawowe 4.345
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.345
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
550     Hotele i restauracje 11.700
55095   Pozostała działalność 11.700
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.300
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4300 Zakup usług pozostałych 2.400
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.900
90095   Pozostała działalność 1.900
4300 Zakup usług pozostałych 1.700
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200
OGÓŁEM 98.815

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 16.540 zł – przenoszone środki dotyczą zabezpieczenia brakujących środków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  • 60.000 zł - przenoszone środki dotyczą zabezpieczenia brakujących środków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  

Dział 754

  • 3.000 zł – przesunięcie wynika ze wzrostu wydatków na zakup usług pozostałych;
  • 1.330 zł – przesunięcia środków dokonuje się w celu zabezpieczenia brakujących środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 801

  • 4.345 zł – zmian kwot wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 852

  • 23.125 zł – dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 195/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.), tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
  • 106.816 zł - dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 550

  • 11.700 zł - zmian kwot wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora OSiR w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

Dział 900

  • 1.900 zł - zmian kwot wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora OSiR w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup energii.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk