Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/07 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151- 05/07 z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151- 57/07
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 27 kwietnia 2007r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151- 05/07 z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), w związku z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 0151-05/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 dokonuje się zmiany składu Komisji Mieszkaniowej. Odwołuje się Panią Józefę Warężak, w miejsce której powołuje się Panią Teresę Gólcz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Wobec zmian kadrowych w Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zachodzi konieczność dokonania zmiany przedstawiciela dotychczas wchodzącego w skład Komisji Mieszkaniowej i powołania nowego członka komisji reprezentującego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sporządziła:
Janina Major