Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR0151-117/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR0151-117/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 września 2007 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104  z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna, przeznaczonego do realizacji od 15 października 2007 r. do 30 marca 2008 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie

Ogłoszenie otwartego konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która wymienia zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty jako jedno z zadań własnych gminy.  Ponadto zadanie, na które został ogłoszony konkurs wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zgodne jest również z Rocznym i Wieloletnim Programem współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk