Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-174/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0151-174/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 grudnia 2007 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam,  co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 198/5 o pow. 624 m2 (KW SZ1Y/00007040/7), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep.„A” nr 15312/2007 z dnia 27.11.2007r.  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Regalica” a Tadeuszem Zawadzkim.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” jest użytkownikiem wieczystym działki nr 198/5 o pow. 624 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, od 1979 r.
Aktem notarialnym Rep. A 15312/2007 z dn. 27.11.2007 r. Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” zawarli z Tadeuszem Zawadzkim, warunkową umowy sprzedaży działki nr 198/5 za cenę 104.200,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu na wysoką cenę oraz kształt uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie działki na cele przewidziane w planie, nabywanie jej na mienie gminne jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska