Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-81/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0151- 81/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2007r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708 Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69,poz. 468) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 61 – lokal nr 12, na kwotę 92.759,- zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 roku, lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 61 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemców. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 23 maja 2007r. wynosi 91.350,- zł ( dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.409,- zł ( jeden tysiąc czterysta dziewięć złotych), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 30 czerwca 2007r. wpłaconego przez Gminę. Zgodnie z pismem Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nr GTBS/1434/2007 z dnia 12.06.2007r. nie ma miesięcznego przypisu na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowego budynku.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec