Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151–39/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151–39/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2007r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 7.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000
75414   Obrona cywilna 7.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7.000
OGÓŁEM 7.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.813.400 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

710     Działalność usługowa 600
71035   Cmentarze 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
 
750     Administracja publiczna 4.000
75011   Urzędy wojewódzkie 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
4410 Podróże służbowe krajowe 500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000
75414   Obrona cywilna 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.800
85495   Pozostała działalność 1.800
4300 Zakup usług pozostałych 1.800
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 800.000
80104   Przedszkola 800.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 800.000
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801      Oświata i wychowanie 980.000
80104    Przedszkola 980.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 980.000

PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE

801     Oświata i wychowanie

620.000

80104   Przedszkola 620.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 620.000
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 720.000
80104   Przedszkola 720.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 720.000
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 680.000
80104   Przedszkola 680.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 680.000
OGÓŁEM 3.813.400

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.806.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
710     Działalność usługowa 600
71035   Cmentarze 600
4300 Zakup usług pozostałych 600
 
750     Administracja publiczna 4.000
75011   Urzędy wojewódzkie 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.800
85495   Pozostała działalność 1.800
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.800
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 800.000
80104   Przedszkola 800.000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 800.000
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 980.000
80104   Przedszkola 980.00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 980.000
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 620.000
80104   Przedszkola 620.000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 620.000
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 720.000
80104   Przedszkola 720.000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 720.000
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 680.000
80104   Przedszkola 680.000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 680.000
 OGÓŁEM 3.806.400

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

  • 600 zł – przesunięcie środków wynika z konieczności zakupu sadzonek róż z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nasadzeniach na terenie cmentarza wojennego Gryfinie;

Dział 750

  • 4.000 zł – przenoszone środki finansowe przeznacza się na zakup usług pozostałych i delegacji pracowników, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań administracji zleconej;

Dział 754

  • 7.000 zł – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Nr 66/2007 przyznano Gminie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz rządowego zespołu koordynacji kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818);

Dział 854

  • 1.800 zł – prawidłowego zaklasyfikowanie środków związanych z zakupami w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej;

Dział 801

  • 3.800.000 zł – przenoszenia środków dokonuje się z uwagi na prawidłowe zaklasyfikowanie dotacji dla zakładów budżetowych (przedszkoli), zgodnie z zaleceniami RIO;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk