Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-153/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.

ZARZĄDZENIE NR 0151-153/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 listopada 2007r.


w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. i w związku z 84 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Dz.U. 2004 Nr 26 poz. 225, Nr 96 poz. 959, Nr 141 poz.1492, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2778, Dz.U. 2005 Nr 167 poz.1396, Dz.U.2006 Nr 157 poz.1119, Dz.U.2007Nr 49 poz.328, Nr 102 poz. 691, Nr 82 poz. 557, Nr 133 poz.922 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, w składzie:

  1. Urszula Włodarczyk - Przewodnicząca komisji
  2. Iwona Szymańska –Ciepłucha - członek komisji
  3. Barbara Jangas - członek komisji
  4. Krystian Kosiński - członek komisji

§ 2. Kontrole należy przeprowadzać według odrębnie sporządzanych harmonogramów kontroli.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-106/05 z dnia 20 lipca 2005r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami), ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ ubezpieczeniem OC rolników”,
  2. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ ubezpieczeniem budynków rolniczych”.

Spełnienie obowiązku powyższego ubezpieczenia polega na zawarciu umowy podlegającej kontroli, do której jest obowiązany burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika ( art. 84 pkt 3 ust. 1 i pkt 4 ust.1)
W dniu 20 lipca 2005r. powołane zostało Zarządzenie Burmistrza Nr 0151-106/05 w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych. Dwóch członków komisji w 2006r. przeszło na emeryturę.
Mając na uwadze realizację art. 84 pkt 3 ust. 1 i pkt 4 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy należało powołać komisję w nowym składzie, do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Sporządziła:
U. Włodarczyk