Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-116/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-116/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 sierpnia 2007 r.


w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Odstępuję od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, oznaczonej przed podziałem numerem działki 3/6 o powierzchni 6,8353 ha (po podziale nr 3/9 o pow. 0,0018 ha i 3/10 o pow. 6,8335 ha) dokonanej na rzecz Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino umową zawartą w formie aktu notarialnego nr Rep. A nr 9725/1998 z dnia 17.XII.1998 r. przed notariuszem Lechem Krzywda Pogorzelskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Umową zawartą w formie aktu notarialnego nr Rep. A 9725/1998 z dnia  17.XII.1998 r. Gmina Gryfino dokonała na rzecz Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, darowizny nieruchomości położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, oznaczonej numerem działki 3/6 o powierzchni 6,8353 ha, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Fundacji. Pismem z dnia 19 września 2006 r. Fundacja poinformowała, że ze względu na trudną sytuację finansową, zamierzenia planowane na działce nr 3/6 nie będą mogły być zrealizowane a działkę Fundacja zamierza zbyć, aby uzyskać środki na spłatę istniejących zobowiązań finansowych i w związku z tym wniosła o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)  w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie darowizny, podlega ona odwołaniu z zastrzeżeniem ust.2 a, który stanowi, że odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr LVI/683/06 z dnia 28 września 2006 r. wyraziła zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny przedmiotowej nieruchomości. Ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr BWG.7430-1/P/54/2006  z dnia 07 grudnia 2006 r. został zatwierdzony projekt podziału działki nr 3/6,  w wyniku którego powstały nowoutworzone działki gruntu nr 3/9 o pow. 0,0018 ha  i 3/10 o pow. 6,8335 ha.  Podział miał na celu wyodrębnienie z działki 3/6 terenu zajętego po przepompownię ścieków. Warunkową umową sprzedaży i umową przeniesienia własności spisaną aktem notarialnym Rep. A nr 6139/2007 z dnia 28.06.2007 r. Fundacja zbyła na rzecz osoby prawnej działkę nr 3/10. Biorąc pod uwagę treść art. 13 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wymienioną wyżej uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie, podjęcie zarządzenia o odstąpieniu od odwołania darowizny nieruchomości jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska