Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lutego 2007 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, poz. 93, Nr 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298)  zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-162/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Sportu, określenia jej imiennego składu oraz nadania regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się imienny skład Gryfińskiej Rady Sportu, w której skład wchodzą:

 1. Kazimierz Chojnacki - przedstawiciel KSS LOK Regalica,
 2. Tadeusz Fabisiak - przedstawiciel SKF Gryf Gryfino,
 3. Piotr Filip - przedstawiciel GKS Delf,
 4. Tomasz Grąbczewski - przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze,
 5. Marek Hipsz - przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate,
 6. Janusz Skrzypiński - przedstawiciel LKS Piast,
 7. Zbigniew Starosta - przedstawiciel UKS Marlin,
 8. Tomasz Namieciński - przedstawiciel LKS Grot Gardno,
 9. Paweł Nikitiński - przedstawiciel KS Energetyk,
 10. Jacek Stefański - przedstawiciel MKS Hermes,
 11. Stefan Ragan - przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo,
 12. Marek Reuter - przedstawiciel UKS Energetyk Junior,
 13. Krzysztof Rudnicki - przedstawiciel UKS Biały Pion,
 14. Piotr Romanicz - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
 15. Daniel Cieślak - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zgodnie z regulaminem działania Gryfińskiej Rady Sportu w jej skład wchodzą przedstawiciele klubów sportowych którzy otrzymują dotacje celową z budżetu Gminy Gryfino. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino postanowił pozytywnie rozpatrzyć wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes” w sprawie zmiany przedstawiciela w Gryfińskiej Radzie Sportu.

sporządził:
Daniel Cieślak