Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-37/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Gryfino oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-37/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Gryfino oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na podstawie podręcznika wdrażania „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego" i wytycznych zawartych w wstępnym projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, a w szczególności zawartych w Priorytecie 2. Wzmocnienie potencjału endogenicznego województwa. Działaniu 1. Rozwój i rewitalizacja miast, w celu finansowania zadań inwestycyjnych gminy Gryfino w obszarze miasta Gryfino z funduszy strukturalnych funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej zarządzam, co następuje:

§ 1 Wyznaczam pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Gryfino w osobie Pana Rafała Tokarskiego.

§ 2 Pełnomocnik ds. rewitalizacji miasta Gryfino pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino na lata 2007 – 2013 i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru, na którym będą realizowane projekty.

§ 3 Powołuję Zespół Zadaniowy ds. lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino w składzie:

  1. Ireneusz Sochaj
  2. Stanisław Różański
  3. Janina Nikitińska
  4. Teresa Drążek
  5. Janina Major
  6. Piotr Romanicz
  7. Ewa Kubiak
  8. Krzysztof Czosnowski

§ 4 Zadaniem Zespołu Zadaniowego jest przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2007 – 2013.

§ 5 Szczegółowy opis przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz jego strukturę zawiera ogólny podręcznik wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie prowadzi prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013. Rewitalizacja jest kompleksowym procesem obejmującym przemiany społeczne, przestrzenne i gospodarcze, podejmowanym na zdegradowanych terenach miejskich, bądź terenach poprzemysłowych, czy też po wojskowych, nakierowanym na poprawę jakości życia. W praktyce rewitalizacja powinna prowadzić do uruchomienia nowych miejsc pracy, rozpowszechnienia aktywnych zachowań społecznych, przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia przestępczością, zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji - szczególnie zabytkowych nieruchomości, kompleksowego zagospodarowania nieruchomości i ich otoczenia, a także likwidacji zagrożeń dla środowiska naturalnego. Tylko tak rozumiane działania, służące procesom rewitalizacji, mogą uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych UE oraz dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Szczegółowe zasady i tryb aplikowania o środki z funduszy strukturalnych na ten cel, zostały opisane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zgodnie z procedurą przygotowania programu rewitalizacji obszarów miejskich określoną przez ZPORR powołuje się zespół zadaniowy ds. lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino, w skład którego wchodzą: Ireneusz Sochaj – Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska; Stanisław Różański - Radny Rady Miejskiej w Gryfinie; Janina Nikitińska – Radna Rady Miejskiej w Gryfinie; Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; Ewa Kubiak – z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji; Krzysztof Czosnowski – p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski