Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-186/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Statutu Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-186/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2007 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Statutu Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568;  z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1447;  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974  i Nr 173 po. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw zmiany Statutu Gminy Gryfino w składzie:

  1. Beata Kryszkowska - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino,
  2. Alicja Szacoń - Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza,
  3. Krystyna Więch - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
  4. Małgorzata Bielecka - Referent w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza,
  5. Elżbieta Kasprzyk - Radna Rady Miejskiej,
  6. Rafał Guga - Radny Rady Miejskiej,
  7. Jacek Kawka - Radny Rady Miejskiej,
  8. Artur Nycz - Radny Rady Miejskiej,
  9. Paweł Nikitiński - Radny Rady Miejskiej,
  10. Kazimierz Fischbach - Radny Rady Miejskiej.

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1, jest przygotowanie projektu Statutu Gminy Gryfino.

§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie, obwieszczeniem z dnia 10 marca 2003r., ujednoliciła tekst Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003r. Nr 47 poz. 803). W kolejnych latach podejmowane były uchwały zmieniające ten akt normatywny – uchwała Nr XVIII/263/04 z dnia 26 lutego 2004r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r. Nr 20 poz. 386), uchwała Nr XX/281/04 z dnia 25 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r. Nr 28, poz. 513), uchwała Nr XLII/537/05 z dnia 27 października 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005r. Nr 99, poz. 2005) oraz uchwała Nr L/619/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 Nr 78, poz. 1366). W listopadzie 2007 roku zaistniała potrzeba uszczegółowienia materii związanej z udostępnianiem informacji publicznej. Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy nie został przyjęty na sesji w dniu 29 listopada 2007r. Radni wystąpili z propozycją powołania zespołu dla opracowania zmian Statutu Gminy.

Sporządziła:
Małgorzata Bielecka