Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-63/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-63/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 146.701,25 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 146.701,25
01095 Pozostała działalność 146.701,25
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 146.701,25

OGÓŁEM

146.701,25

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 260.701,25 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
010 Rolnictwo i łowiectwo 146.701,25
01095 Pozostała działalność 146.701,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.436,50
4300 Zakup usług pozostałych 1.440,00
4430 Różne opłaty i składki 143.824,75
 
851 Ochrona zdrowia 114.000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 114.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114.000,00

OGÓŁEM

260.701,25

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 114.000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

851 Ochrona zdrowia 114.000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 114.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 114.000,00
OGÓŁEM

114.000,00

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 146.701,25 zł – dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 189/2007) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawi jego zwrotu;

Dział 851

  • 114.000 zł – zmiana dotyczy prawidłowego zaklasyfikowania środków.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk