Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-88/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości lokalowych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-88/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lipca 2007r.w sprawie ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości lokalowych, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708 Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69,poz. 468) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam ceny wywoławcze do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanych lokalami użytkowymi, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 88/5 i 88/8, położonych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej, w poniższych wysokościach:

- dla nieruchomości z działką 88/5 na kwotę 9.300,- zł ( dziewięć tysięcy trzysta złotych),
- dla nieruchomości z działką 88/8 na kwotę 8.000,- zł ( osiem tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XLI/514/05 dnia 29 września 2005 roku Rada Miejska w Gryfinie przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości zabudowane lokalami użytkowymi, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 88/5 i 88/8 , położone w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej.
Wartości rynkowe ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach szacunkowych z dnia 4 czerwca 2007r. wynoszą:

- dla nieruchomości z działką nr 88/5 - 8.700,- zł ( osiem tysięcy siedemset złotych),
- dla nieruchomości z działką nr 88/8 - 7.308,- zł ( siedem tysięcy trzysta osiem złotych).

Wyżej wymienione wartości zostały zwiększone o koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec