Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej .

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 stycznia 2007 r.


w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddać w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu na okres do dnia  30 września 2009 r. część gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 199/1 o powierzchni 1,25 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej  (obręb 5) z przeznaczeniem na lokalizację tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym mieści się obecnie Powiatowy Urząd Pracy, oznaczonej numerem działki 199/1 o powierzchni ogólnej 2509 m2  Na części tej działki o powierzchni 1,25 m2 zlokalizowana jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Do roku 2003 grunt zajęty pod tablicę użytkowany był na zasadzie umowy dzierżawy. Obecnie Powiat jest obciążany czynszem za bezumowne użytkowanie. Zarząd Powiatu Gryfińskiego wystąpił z wnioskiem o oddanie przedmiotowego terenu w użyczenie. Biorąc pod uwagę cel zajęcia terenu oraz jego niewielką powierzchnię, a tym samym znikomy wpływ do budżetu Gminy środków z tytułu dzierżawy, oddanie gruntu w użyczenie jest uzasadnione.  W związku z tym, że umowa najmu pomieszczeń w budynku, w którym ma siedzibę Powiatowy Urząd Pracy, wygasa z dniem 30.09.2009 r. zasadne jest oddanie przedmiotowego gruntu w użyczenie również do tej daty.

Sporządziła:
K. Lamperska