Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-148/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0151-148/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radziszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 396/1 o pow. 2000 m2 (KW SZ1Y/000046092/1) w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 8676/2007 z dnia 1.10.2007 r., w Kancelarii Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Anną Ruczko-Lewińską i Adamem Lewińskim a Krzysztofem Grabowskim.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo Lewińscy nabyli działkę w 1998 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustalili dla niej warunki zabudowy i dokonali podziału geodezyjnego na dwie działki.
Aktem notarialnym Rep. A 8676/2007 z dn. 1.10.2007 r. Państwo Lewińscy zawarli z Panem Krzysztofem Grabowskim warunkową umowy sprzedaży działki nr 396/1 za cenę 100.000,- zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu. 
Ze względu na wysoką cenę działki, nabywanie jej na mienie gminne jest nieekonomiczne.

Sporządziła:
J. Woldańska