Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-150/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-29/06 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie regulaminu i procedur kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-150/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 listopada 2007 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0151-29/06 Burmistrza Miasta i Gminy  w sprawie regulaminu i procedur kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 1. W Regulaminie kontroli wewnętrznej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0151-29/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2006 r.  w sprawie regulaminu i procedur kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino wprowadzam następujące zmiany:

 1. Paragraf 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W podległych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 187 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, przedmiotem kontroli winno być co najmniej 5% wydatków w danym roku.”
 2. Uchylam załącznik Nr 4 do Regulaminu kontroli wewnętrznej.
 3. Paragraf 42 otrzymuje brzmienie:
  „§ 42. 1. Dla wszczęcia czynności kontrolnych niezbędne jest imienne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki. Upoważnienie winno zawierać określenie:
  1) zakresu tematycznego oraz okresu objętego kontrolą,
  2) podstawy prawnej wydanego upoważnienia,
  3) podmiotu kontroli,
  4) nazwisk osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli,
  5) kierownika zespołu kontrolnego, w przypadku wieloosobowego składu.
  2. Wydane upoważnienie ważne jest w takim zakresie, jakiego dotyczy. W przypadku potrzeby zmiany wystawionego upoważnienia - winno być wydane nowe upoważnienie przez zarządzającego kontrolę.
  3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników, zatrudnionych poza komórką kontrolowaną, do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kontroli bez konieczności okazania dodatkowego upoważnienia - wystawione upoważnienie do kontroli stosuje się odpowiednio.
  4. Do spraw niejawnych i tajnych upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Potrzeba zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej, stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0151-29/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu i procedur kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino podyktowana jest nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz potrzebą aktualizacji rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

Inspektor Kontroli Wewnętrznej
Grzegorz Jastrowicz