Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania zleconego z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2007 r.


w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania zleconego z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna, które przeznaczone jest do realizacji od 15 października 2007 r. do 30 marca 2008 r.  w drodze zlecenia.

§ 2. Na zadanie oznaczone nr PS/02/2007 – „Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym w okresie od 15 października 2007 r. do 30 marca 2008 r., oraz wydanie jednorazowej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2007 r. i Świąt Wielkanocnych w 2008 r., dla osób ubogich i bezdomnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”, na które przeznaczone została kwota 20.000 zł – ofertę złożył Parafialny Zespół Caritas Parafia p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie.

§ 3.

  1. Złożona oferta, o której mowa w § 2, spełnia wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 83 z późn. zm.).
  2. Analizę oferty pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4.

  1. Zadanie, o którym mowa w § 2, powierza się do realizacji Parafialnemu Zespołowi Caritas p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie.
  2. Powierzenie zadania nastąpi w drodze pisemnej umowy, która określi zasady przekazywania, rozliczenia i kontroli dotacji celowej.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Wydanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych gminy pn. „pomoc społeczna” jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części „Termin składania ofert” załącznika do Zarządzenia Nr 0151-117/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 września 2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert, które przeznaczone jest do realizacji od 15 października 2007 r. do 30 marca 2008 r. w drodze zlecenia. Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ogłoszony z co najmniej 30-sto dniowym wyprzedzeniem. Został  on ogłoszony 10 września 2007 r., termin składania ofert upłynął 10 października 2007 r. Przy wyborze oferty organ administracji publicznej kierował się kryteriami określonymi w art. 15 ww. ustawy.
Wnioskodawca przedstawił ofertę spełniającą wszystkie kryteria ustawowe oraz kryteria zawarte  w ogłoszeniu o konkursie.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk