Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 17/02  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2002r. dotyczące Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w sprawie udzielania zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 17/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 19 grudnia 2002r.


dotyczące Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z późniejszą zmianą oraz w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ l

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie:
"Regulamin wewnętrzny w sprawie udzielania zamówień publicznych", stanowiący załącznik  Nr l do zarządzenia.

§2  Składy członków stałych komisji przetargowych zostaną określone odrębnymi zarządzeniami.

§3  Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§4   Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów.

§5  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

REGULAMIN
URZĘDU MIASTA I GMINY GRYFINO

W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania przy realizacji zapisów ustawy o zamówieniach publicznych w związku z realizacją Planu Budżetu, Planu Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, układu wykonawczego do Planu Budżetu Gminy Gryfino na poszczególne lata. Regulamin oparto na unormowaniach zawartych w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o zamówieniach publicznych zwanej dalej " ustawą" oraz obowiązujących rozporządzeniach do ustawy.
 2. Unormowania zawarte w niniejszym regulaminie odnoszą się do dostaw, usług i robót budowlanych.
 3. Zamawiającym jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
 5. Całkowitemu wyłączeniu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych podlegają te zamówienia, których wartość nie przekracza 3 000 EURO netto pod warunkiem , że nie następuje naruszenie art. 3 ust.2 ustawy zakazującego dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania jego wartości. Winny to być zamówienia samodzielne co do charakteru przedmiotu zamówienia, tak aby nie mógł powstać zarzut, iż można je było skomasować i zastosować jeden z ustawowych trybów udzielenia zamówienia .
 6. Ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się ponadto dla zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa procedury.
 7. Zamówienia finansowane z środków zagranicznych przyznane na innej podstawie niż umowa międzynarodowa mogą być realizowane z pominięciem zapisów ustawy wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zwanego dalej " Prezesem Urzędu".

ROZDZIAŁ 2
WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Całość procedur związanych z przygotowaniem zadań do realizacji zgodnie z zapisami ustawy prowadzi komisja przetargowa.
 2. Zamówienia publiczne realizowane są w 6-ciu trybach dopuszczonych w ustawie.
 3. Podstawowymi kryteriami wyboru trybu jest próg wartości zamówienia oraz przesłanki wyboru trybu zamówienia zawarte w ustawie.
 4. Przy stosowaniu zamówień publicznych w poszczególnych trybach w sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30000 EURO i nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.
 5. Wartość zamówienia ustalana jest jako wartość szacunkowa bez podatku od towarów i usług VAT.
 6. Cena oferowana jest wartością brutto zawierającą bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz podatku od towarów i usług VAT.
 7. Kolejność działań zamawiającego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30000 EURO:
  • opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych / BZP / niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego ogłoszenia o planowanych zamówieniach określonych w art. 14c ustawy,
  • zaplanowanie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem dla przeprowadzenia procedury,
  • określenie przedmiotu i wartości zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawy,
  • zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na realizację zamówienia,
  • określenie trybu postępowania w odniesieniu do rodzaju i wartości zamówienia oraz warunków zastosowania danego trybu,
  • uzyskanie zgody Prezesa Urzędu na postępowanie w trybie innym niż przetarg nieograniczony, na odstąpienie od żądania wadium, zaniechanie stosowania preferencji krajowych w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba,
  • podjecie decyzji o rozpoczęciu postępowania w określonym trybie z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
  • opracowanie treści ogłoszenia i zamieszczenie go zgodnie z wymogami ustawowymi w zależności od wartości i trybu postępowania w BZP i w siedzibie zamawiającego, na strome internetowej, ewentualnie w prasie, 
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia / SIWZ /,
  • zebranie ofert we wskazanym terminie i zwrot ofert złożonych po terminie, z uwzględnieniem przepisu art. 38 ust. l ustawy,
  • otwarcie ofert zgodnie z art. 43 ustawy i bieżące dokumentowanie postępowania, 
  • w zamówieniach powyżej 30000 EURO wezwanie oferentów do złożenia oświadczeń o braku dominacji i zależności względem innych uczestników postępowania na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy,
  • złożenie przez członków komisji i rzeczoznawców oświadczenia, wynikającego z art. 20 ustawy,
  • sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz pod względem warunków, określonych w SIWZ,
  • wykluczenie oferentów na podstawie art. 19 ustawy albo odrzucenie ofert z przyczyn wskazanych w art. 27 a oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie oferenta z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
  • analizowanie, porównanie ofert na podstawie kryteriów i zasad podanych w SIWZ oraz wybranie oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy,
  • sporządzenie, sprawdzenie i podpisanie dokumentacji postępowania przez wszystkich członków komisji,
  • zatwierdzenie dokumentacji postępowania przez zamawiającego - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
  • ogłoszenie wyników postępowania zgodnie z art. 50 i 14 d ustawy,


ROZDZIAŁ 3
PRZETARGOWE TRYBY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielenia zamówienia i może być stosowany w każdym przypadku a odstąpienie od tego trybu może nastąpić tylko w ściśle określonych okolicznościach zgodnie z art. 14 ustawy.

II. PRZETARG OGRANICZONY

 1.  Zgodnie z art. 52 b ustawy przetarg ograniczony może być stosowany w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności
  - wartość zamówienia nie przekracza 30000 EURO netto,
  - specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbę dostawców lub wykonawców.

 2. Pierwszym etapem w tym trybie jest ogłoszenie zamawiającego zapraszające do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. W treści powyższego ogłoszenia zamawiający ma prawo podać liczbę wykonawców lub dostawców, którą zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 20. Ustalenie liczby zaproszonych jest suwerenną decyzją zamawiającego.

 3. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 200000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

III. PRZETARG DWUSTOPNIOWY

 1. Przesłanki upoważniające do zastosowania tego trybu określone są w art. 54 ustawy.

 2. W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie składane są oferty wstępne określające np. parametry przedmiotu zamówienia.

 3. W drugim etapie, który może być poprzedzony negocjacjami i ograniczony do wybranych oferentów składane są oferty cenowe.

 4. Przetarg dwustopniowy stosuje się, gdy nie można dokładnie określić przedmiotu zamówienia.

 5. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 200000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

ROZDZIAŁ 4
POZOSTAŁE TRYBY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I  NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

 1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosowane są w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności zawartych w art. 64 ustawy.

 2. Negocjacje podobnie jak przetarg dwustopniowy prowadzone są w dwóch etapach.

 3. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu najmniej 3 dostawców lub wykonawców chyba, że - ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia - jest tylko dwóch mogących je wykonać.

 4. W przypadku, o którym mowa w art. 64 pkt. l lub 2 zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu co najmniej tych dostawców lub wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku konkursu, o którym mowa w art. 13 a, ustawy.

 5. W tym trybie postępowania oferty cenowe składają wszyscy biorący w nim udział dostawcy lub wykonawcy - art. 66 ust. 3 ustawy.

 6. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 200000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

II. ZAPYTANIE O CENĘ

 1. Zgodnie z art. 68 ustawy ten tryb zamówienia stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

 2. Zapytanie o cenę nie może być stosowane na roboty budowlane.

 3. Wartość zamówienia nie może przekraczać równowartości 130000 EURO.

 4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych .

III. ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

 1. Zamówienie z wolnej ręki udzielane jest po przeprowadzeniu rokowań tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 71 ustawy.

 2. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 20000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

IV. KONKURSY

 1. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są twórcze prace projektowe, wybór oferty może być poprzedzony konkursem.

 2. Obowiązek poprzedzenia prac projektowych konkursem dotyczy prac o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 25000 EURO.

 3. Przez twórcze prace projektowe rozumie się prace mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
  a/ architektoniczne prace projektowe,
  b/ urbanistyczne prace projektowe,
  c/ konstrukcyjno- budowlane prace projektowe.

 4. Konkurs polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych dokonanej na podstawie ich oceny.

 5. Oceny projektów dokonuje komisja konkursowa, powoływana i odwoływana przez zamawiającego dla każdego organizowanego konkursu.

 6. Tryb powołania oraz pracy komisji konkursowej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 roku w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. z dn. 14.11.2002 r., Nr 188, póz. 1574).

 7. W zależności od wyniku pracy komisji konkursowej zamówienia dokonuje się :
  - w trybie art. 71 ust. l pkt. 2, gdy komisja zakwalifikuje jedna pracę,
  - w trybie art. 64 ust. 2, gdy komisja zakwalifikuje najmniej dwie prace.


ROZDZIAŁ 5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / SIWZ / przesyła się nie później niż w ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku ojej przesłanie.

 2. W SIWZ zamieszcza się - w części dotyczącej projektu umowy - wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 3. W treści SIWZ zamawiający może żądać wskazania w ofercie jaka część zamówienia zostanie powierzona osobie trzeciej z wskazaniem jej nazwy.

 4. Do zamówień realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 30000 EURO stosuje się uproszczone warunki zamówienia, z wyłączeniem wadium, protestów i odwołań. 

 5. W przypadku SIWZ dla zamówień dotyczących robót budowlanych wymagane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 6. W SIWZ - w części zawierającej kryteria oceny ofert - nie mogą znajdować się kryteria oceny ofert dotyczące właściwości dostawcy lub wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

 7. Dopuszcza się stosowanie następujących kryteriów oceny ofert:
  - cena oferty, termin wykonania,
  - koszty eksploatacji,
  - specyficzne parametry techniczne przedmiotu zamówienia , warunki serwisu, szkolenie personelu,
  - okres gwarancji.

 8. Wszyscy dostawcy lub wykonawcy ubiegający się o zamówienie traktowani są jednakowo. Postępowania muszą by ć prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 9. Kryteria ocen ofert nie podlegaj ą zmianie w czasie postępowania. Za moment, od którego kryteria nie podlegaj ą zmianie uważa się datę zatwierdzenia SIWZ. Wyjątkiem jest przetarg dwustopniowy, w którym zamawiający po złożeniu ofert wstępnych może dokonać zmiany kryteriów bez ograniczeń.

 10. W SIWZ należy w sposób obiektywny i precyzyjny opisać zamówienie, zawierając w niej kompletną charakterystykę techniczną.

ROZDZIAŁ 6
TERMINY SKŁADANIA OFERT

Rodzaj trybu zamówienia 

Rodzaj trybu zamówienia  Termin podstawowy  Termin skrócony  Warunek skrócenia 
Przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO  6 tygodni  3 tygodnie  jeden z warunków zawartych w art. 38 ust 3 ustawy 
Przetarg ograniczony  4 tygodnie -wniosek o dopuszczenie, 6 tygodni-składanie ofert  2 tygodnie 4 tygodnie 2 tygodnie  art. 52 c ust. 4 ustawy art. 52 f ust. 2 + art.l4c ustawy art. 52 f ust. 3 ustawy 
Przetarg dwustopniowy  6 tygodni - oferty wstępne, dowolny oferty ostateczne  2 tygodnie  art. 57 ust. 2 ustawy 
Negocjacje z zachowaniem konkurencji  dowolny 
Zapytanie o cenę  dowolny 
Zamówienie z wolnej ręki  dowolny ROZDZIAŁ 7
OFERTY

 1. Oferenci mają prawo składać oferty wariantowe, o ile cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty, a zamawiający dopuścił taką możliwość w zaproszeniu, ogłoszeniu oraz w SIWZ- określając minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia.
 2. Oferta wariantowa to oferta zawierająca odmienny, zmodyfikowany w stosunku do określonego w SIWZ sposób wykonania zamówienia .
 3. Otwarcie ofert odbywa się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym upływa termin, jest dniem ich otwarcia.
 4. Przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom lub dostawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupehień dotyczących SIWZ.
 5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na wniosek oferenta, który nie jest w stanie z przyczyn od niego niezależnych złożyć oferty w wyznaczonym terminie.
 6. O przedłużeniu terminu powiadamia się natychmiast wszystkich , którzy otrzymali SIWZ.
 7. Dostawca lub wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 zamawiający może - tylko jeden raz - zwrócić się do oferentów o przedłużenie tego terminu o kolejne 45 dni

ROZDZIAŁ 8
KOMISJA PRZETARGOWA

 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia oraz wskazania najkorzystniejszych ofert w przeprowadzonych trybach zamówień publicznych powołuje się komisję przetargową zwaną dalej "komisją".
 2. Komisje powoływane są dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy i mają charakter stały.
 3. Komisje mają pięcioosobowy skład.
 4. Dopuszcza się ważność pracy Komisji w składzie co najmniej trzyosobowym.
 5. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 6. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez dostawców lub wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie komisji składaj ą pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy.
 7. Oświadczenia, o których mowa w art. 20 ustawy, włącza się do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 6, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje zamawiającemu, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio zamawiający.
 9. Członek komisji jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ustwy, o czym informuje przewodniczącego komisji. Przepis pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
 10. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka komisji, po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy, są nieważne. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem takiego członka powtarza się, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania. Przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 20 ustawy, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 11. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez zamawiającego spośród członków komisji. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
  1) odebranie oświadczeń członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy,
  2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
  3) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
  4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  5) informowanie zamawiającego o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 12. Komisja, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez zamawiającego:
  1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
  2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
  3) propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,
  4) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  5) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski zamawiającego do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.
 13. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
  1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2) prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,
  3) dokonuje otwarcia ofert,
  4) ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do zamawiającego o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
  5) wnioskuje do zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
  6) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
  7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,
  8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.
 14. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji powoływany przez zamawiającego spośród członków komisji:
  1) w postępowaniach o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty 30 000 EURO sekretarz komisji prowadzi protokół postępowania,
  2) w postępowaniach o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO sekretarz komisji prowadzi dokumentację podstawowych czynności
 15. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, zamawiający na wniosek przewodniczącego komisji może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców).
 16. Do biegłych stosuje się odpowiednio pkt. 6, 7, 8, 9, 10.
 17. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień

ROZDZIAŁ 9
CZĘŚĆ PUBLICZNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Przystępując do publicznej części postępowania przewodniczący komisji:
  1) otwiera posiedzenie komisji w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub zmienionym modyfikacją do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2) przedstawia temat posiedzenia komisji,
  3) przekazuje informacje dotyczące trybu i sposobu powołania komisji, a także przedstawia wszystkim obecnym skład komisji z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska i funkcji pełnionej w komisji przez każdą z osób,
  4) omawia dotychczasowy przebieg postępowania,
  5) podaje informacje dotyczące terminu i miejsca opublikowania ogłoszenia o organizacji przetargu,
  6) informuje o tym, czy wniesione zostały protesty, jeśli tak - przedstawia sposób ich rozstrzygnięcia, łącznie z wyrokiem zespołu arbitrów w przypadku wniesienia odwołania.
 3. Przewodniczący komisji otwiera oferty w następującej kolejności:
  1) oferty z oznaczeniem "Wycofane" (lub podobnie),
  2) oferty z oznaczeniem "Zmiana" (lub podobnie),
  3) pozostałe oferty zgodnie z nadaną im numeracją (lub kolejnością wpływu) przez osobę przyjmującą oferty.
 4. Wycofanie oferty:
  1) przewodniczący komisji otwiera w pierwszej kolejności koperty oznaczone "Wycofane" (lub podobnie) oraz odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, który tym samym wycofał swoją deklarację uczestnictwa w postępowaniu,
  2) sekretarz komisji niezwłocznie odnotowuje fakt wycofania oferty w protokole postępowania,
  3) koperty wewnętrzne ofert wycofanych odsyła się bez otwierania.
 5. Zmiana oferty:
  1) przewodniczący komisji otwiera kolejno oferty oznaczone "Zmiana" (lub podobnie) oraz odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, oraz informacje zawarte w ofercie, jeżeli zmiana dotyczy także tych informacji,
  2) ofertę (y) złożoną wcześniej przez tego oferenta otwiera się według kolejności wpływu i odczytuje informacje zawarte w ofercie, jeżeli zmiana nie dotyczyła tych informacji,
  3) sekretarz komisji niezwłocznie odnotowuje fakt zmiany oferty w protokole postępowania.
 6. Przewodniczący komisji otwiera kolejno pozostałe oferty, odczytuje głośno imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te sekretarz komisji odnotowuje w protokole postępowania.
 7. W przypadku gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy oferentów, których oferty  zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
 8. Oświadczenia składane podczas otwarcia ofert:
  1) przewodniczący komisji zapytuje obecnych oferentów, czy są jakieś oświadczenia lub pytania do protokołu postępowania,
  2) jeżeli tak, to przyjmuje te oświadczenia dyktując sekretarzowi komisji ich treść do protokołu oraz dane składającego oświadczenie,
  3) jeżeli oferent dysponuje dokumentem z treścią swojego oświadczenia - dołącza się ten dokument do protokołu postępowania,
  4) do oświadczeń tych komisja musi ustosunkować się i zawrzeć swoją odpowiedź w protokole postępowania.
 9. Następnie komisja wzywa oferentów do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118 póz. 754 z póz. zm.), z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu
  1) upoważnieni do reprezentacji przedstawiciele oferentów biorący udział w części jawnej postępowania po zapoznaniu się ze składem komisji oraz innymi osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie zamawiającego i pozostałymi oferentami mogą złoży ć na miejscu ww. oświadczenia,
  2) w razie nieobecności oferenci są zobowiązani do złożenia powyższego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez komisję w pisemnym wezwaniu zawierającym wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu.
 10. Przewodniczący komisji informuje oferentów, że na podstawie art. 44 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych, komisja ma prawo w trakcie oceny ofert zwrócić się do oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
 11. Na tym przewodniczący komisji zamyka posiedzenie i ogłasza zakończenie części publicznej postępowania.
 12. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców) oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego oraz oferentów stanowią załączniki do protokołu postępowania.
 13. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

ROZDZIAŁ 10
CZĘŚĆ NIEPUBLICZNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. W części niepublicznej mogą wziąć udział osoby powołane w skład komisji, a także jeżeli jest to niezbędne - biegły (rzeczoznawca).
 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 3. Komisja poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta. Sekretarz komisji odnotowuje tę czynność w protokole postępowania.
 4. Komisja sprawdza czy oferenci nie zostaną wykluczeni.
 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
 6. W przypadku, gdy oferent nie spełnia stawianych warunków, komisja wnioskuje do zamawiającego o wykluczenie oferenta z postępowania.
 7. Oferta oferenta, który został wykluczony nie jest rozpatrywana.
 8. Komisja sprawdza czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
 9. Ofertę odrzuca się w przypadkach określonych w art. 27a ustawy o zamówieniach publicznych.
 10. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w wyżej wskazanym artykule, komisja wnioskuje do zamawiającego o odrzucenie oferty.
 11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, komisja może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 12. Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych.
 13. Komisja ocenia oferty wyłącznie na podstawie przyjętych kryteriów i przypisanych im wag.
 14. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert oraz sporządza pisemne uzasadnienie tej oceny.
 15. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wy boru najkorzystniejszej oferty.
 16. Po dokonaniu oceny ofert komisja przedstawia zamawiającemu propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej.
 17. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę komisja proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę.
 18. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki komisja przedstawia zamawiającemu propozycję zawarcia umowy z oferentem, z którym były prowadzone rokowania.
 19. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 27b ust. l ustawy komisja występuje do zamawiającego o unieważnienie postępowania. Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
 20. Zamawiający zatwierdza propozycję komisji i podpisuje protokół.


ROZDZIAŁ 11
INNE POSTANOWIENIA

I JAWNOŚĆ OFERT

l. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a wykonawca lub dostawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą by ć udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wgląd do ofert po ich otwarciu ma każdy, nie tylko uczestnicy postępowania.

II. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego podlegaj ą oferty nie spełniające warunków wynikających z zapisów art. 19 ustawy. Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferentów w wyznaczonym przez siebie terminie o uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Oferta wykluczona z postępowania nie podlega rozpatrywaniu. O wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zamawiający powiadamia niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Unieważnienie postępowania o zamówienie następuje, jeżeli wystąpiła choćby jedna z okoliczności wymienionych w art. 27 b ustawy.
W przypadku unieważnienia postępowania z winy zamawiającego oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

III. UMOWY

l. Umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej.
Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu.

IV. PROTESTY, ODWOŁANIA, SKARGI

 1. Dostawcy i wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych maj ą prawo do stosowania środków odwoławczych i skarg.
 2. Na 6 dni przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze przysługują także organizacjom pracodawców i przedsiębiorców zrzeszającym dostawców lub wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
 3. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania dostawcy lub wykonawcy mogą złożyć umotywowany protest.
 4. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca lub dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 5. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego, złożony przez dostawców lub wykonawców, przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem komisji, do rozpatrzenia burmistrzowi.
 6. Protest zamawiający rozpatruje najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie powierza się komisji w zmienionym składzie jeżeli zamawiający odmówi zatwierdzenia propozycji komisji i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 27b ust. l pkt 4 ustawy.
 8. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku jego rozpatrzenia dostawcy lub wykonawcy przysługuje odwołanie.
 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie zamawiającego o jego wniesieniu.
 10. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 11. Skargę wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku zespołu arbitrów z uzasadnieniem. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 12. Skargę może wnieść także Prezes Urzędu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

V. OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Zamawiający niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego zobowiązany jest przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość:
  1) w przypadku robót budowlanych przekracza równowartość kwoty 500 000 EURO,
  2) łączna w każdej kategorii dostaw i usług przekracza równowartość kwoty 500 000 EURO.
 2. W przypadku robót budowlanych wartość kwoty granicznej, o której mowa w pkt. l odnosi się do pojedynczych robót.

ROZDZIAŁ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy wprowadza się w życie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu określonego w pkt. l.
 3. Za realizacje postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie odpowiedzialni są: Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów, wszyscy pracownicy w zakresie swoich obowiązków i odpowiedzialności.