Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 4/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 marca 2002r. dotyczące Regulaminu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i opracowania realizowane przez Gminę Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 4/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 26 marca 2002r.


dotyczące Regulaminu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i opracowania realizowane przez Gminę Gryfino.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfmie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z późniejszą zmianą oraz w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:
"Regulamin wewnętrzny w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i opracowania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska realizowane przez Gminę Gryfino" , stanowiący załącznik Nr l do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników zatrudnionych w wydziale do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi wydziału.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - BM.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański

 

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN

WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA.

W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ROBOTY, DOSTAWY, USŁUGI ORAZ OPRACOWANIA
Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANE  PRZEZ GMINĘ GRYFINO

 

 

Gryfino, marzec 2002

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania przy realizacji zapisów ustawy o zamówieniach publicznych  w związku z realizacją Planu Budżetu, Planu Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, układu wykonawczego do Planu Budżetu Gminy Gryfino na poszczególne lata.
 2. Zadania przewidywane do realizacji w zakresie prowadzonej gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska wynikają z zapisów Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gryfino oraz corocznego układu rzeczowego do Uchwały Budżetowej.
 3. Regulamin oparto na unormowaniach zawartych w Kodeksie Cywilnym, Prawie budowlanym oraz Ustawie o zamówieniach publicznych zwanej dalej  „ ustawą”.
 4. Unormowania zawarte w niniejszym regulaminie odnoszą się do dostaw, usług / w tym opracowań projektowych, geodezyjnych / i robót budowlanych.
 5. Jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
 6. Całkowitemu wyłączeniu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych podlegają te zamówienia, których wartość nie przekracza 3 000 EURO netto pod warunkiem , że nie następuje  naruszenie art. 3 ust.2 ustawy zakazującego dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania jego wartości. Winny to być zamówienia  samodzielne co do charakteru przedmiotu zamówienia, tak aby nie mógł powstać zarzut , iż można je było skomasować i  zastosować jeden z ustawowych trybów udzielenia zamówienia .
 7. Ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się ponadto dla zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa procedury.
 8. Zamówienia  finansowane z środków zagranicznych przyznane na innej podstawie niż  umowa międzynarodowa mogą być realizowane z pominięciem zapisów ustawy wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zwanego dalej „ Prezesem Urzędu”.

 

ROZDZIAŁ  2

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Całość procedur związanych z przygotowaniem zadań do realizacji zgodnie zapisami ustawy prowadzi Wydział.
 2. Zamówienia publiczne  mogą być realizowane w 6-ciu trybach dopuszczonych w ustawie.
 3. Podstawowymi kryteriami wyboru trybu jest próg wartości zamówienia oraz przesłanki wyboru trybu zamówienia zawarte w  ustawie.
 4. Przy stosowaniu zamówień publicznych w poszczególnych trybach w sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30000 EURO i nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego  nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.
 5. Wartość zamówienia ustalana jest  jako wartość szacunkowa bez podatku od towarów i usług VAT.
 6. Cena oferowana jest wartością brutto zawierającą bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz podatku od towarów i usług VAT.
 7. Kolejność działań zamawiającego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 EURO:
 • opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych / BZP /  niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego ogłoszenia o planowanych zamówieniach określonych w art. 14c ustawy,
 • zaplanowanie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem dla   przeprowadzenia procedury,
 • określenie przedmiotu i wartości zamówienia, zgodnie z wymaganiami  ustawy,        
 • zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na realizację zamówienia,
 • określenie trybu postępowania w odniesieniu do rodzaju i wartości zamówienia oraz warunków zastosowania danego trybu,
 • uzyskanie zgody Prezesa Urzędu na postępowanie w trybie innym niż przetarg nieograniczony, na odstąpienie od żądania wadium, zaniechanie stosowania preferencji krajowych w sytuacji, gdy zachodzi  taka potrzeba,
 • podjecie decyzji o rozpoczęciu postępowania w określonym  trybie z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
 • opracowanie treści ogłoszenia i zamieszczenie go zgodnie z wymogami ustawowymi w zależności od wartości i trybu postępowania w BZP i w siedzibie zamawiającego, ewentualnie w prasie,
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia / SIWZ /,
 • zebranie ofert we wskazanym terminie i zwrot ofert złożonych po terminie, z uwzględnieniem przepisu art. 38 ust. 1 ustawy,
 • otwarcie ofert zgodnie z art. 43 ustawy i bieżące dokumentowanie postępowania,
 • w zamówieniach powyżej 30 000 EURO wezwanie oferentów do złożenia oświadczeń o braku dominacji i zależności względem innych uczestników postępowania na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy,
 • złożenie przez członków komisji i rzeczoznawców oświadczenia, wynikającego z art. 20 ustawy,
 • sprawdzenie ofert pod względem formalnym  oraz pod względem warunków, określonych w SIWZ,
 • wykluczenie oferentów na podstawie art. 19 ustawy albo odrzucenie ofert z przyczyn wskazanych w art. 27 a oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie oferenta z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
 • analizowanie, porównanie ofert na podstawie kryteriów i zasad podanych w SIWZ oraz wybranie oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy,
 • sporządzenie, sprawdzenie i podpisanie dokumentacji postępowania przez wszystkich członków komisji,
 • zatwierdzenie dokumentacji postępowania przez zamawiającego,
 • ogłoszenie wyników postępowania zgodnie z art. 50 i 14 d ustawy,

 

ROZDZIAŁ 3

PRZETARGOWE TRYBY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I.   PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielenia zamówienia i może byćstosowany w każdym przypadku a odstąpienie od tego trybu może nastąpić tylko w ściśle określonych okolicznościach zgodnie z art. 14 ustawy.

II.  PRZETARG OGRANICZONY

 1. Zgodnie z art. 52 b ustawy przetarg ograniczony może być stosowany w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
  - wartość zamówienia nie przekracza 30.000 EURO netto,
  - specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbę dostawców lub wykonawców.
 2. Pierwszym etapem w tym trybie jest ogłoszenie zamawiającego zapraszające do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. W treści powyższego ogłoszenia zamawiający ma prawo podać liczbę  wykonawców lub dostawców, którą zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie  może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 20. Ustalenie liczby zaproszonych jest suwerenną decyzją zamawiającego.
 3. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 200 000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

 

III.   PRZETARG DWUSTOPNIOWY

 1. Przesłanki upoważniające do zastosowania tego trybu określone są w art. 54 ustawy.
 2. W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie składane są oferty wstępne określające np. parametry przedmiotu zamówienia.
 3. W drugim etapie, który może być poprzedzony negocjacjami i ograniczony do wybranych oferentów składane są oferty cenowe.
 4. Przetarg dwustopniowy stosuje się, gdy nie można dokładnie określić przedmiotu zamówienia.
 5. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 200 000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

 

ROZDZIAŁ  4

POZOSTAŁE TRYBY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

I.   NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

 1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosowane są w przypadku wystąpienia jednej  z okoliczności zawartych w art. 64 ustawy.
 2. Negocjacje podobnie jak przetarg dwustopniowy prowadzone są w dwóch etapach.
 3. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu  najmniej 3 dostawców lub   wykonawców   chyba, że - ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia - jest  tylko dwóch mogących je wykonać.
 4. W przypadku, o którym mowa w art. 64 pkt. 1 lub 2 zamawiający zaprasza do udziału  w postępowaniu co najmniej tych dostawców lub wykonawców, którzy złożyli oferty  w unieważnionym przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku  konkursu, o którym mowa w art. 13 a, ustawy.
 5. W tym trybie postępowania oferty cenowe składają wszyscy biorący w nim udział  dostawcy lub wykonawcy - art. 66 ust. 3 ustawy. 
 6. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie przekracza równowartość 200 000 EURO  wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

II.  ZAPYTANIE O CENĘ

 1. Zgodnie z art. 68 ustawy ten tryb zamówienia stosuje się w przypadku, gdy  przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne  o ustalonych standardach jakościowych.
 2. Zapytanie o cenę nie może być stosowane na roboty budowlane.
 3. Wartość zamówienia nie może przekraczać równowartości 130 000 EURO.
 4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych .

III.  ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

 1. Zamówienie z wolnej ręki udzielane jest po przeprowadzeniu rokowań tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 71 ustawy.
 2. Jeżeli wartość zamówienia w tym trybie  przekracza równowartość 20 000 EURO wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu.

IV.  KONKURSY

 1. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są twórcze prace projektowe, wybór oferty może być poprzedzony konkursem.
 2. Obowiązek poprzedzenia prac projektowych konkursem dotyczy prac  o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 25 000 EURO.
 3. Przez twórcze prace projektowe rozumie się prace mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
  a/ architektoniczne prace projektowe,
  b/ urbanistyczne prace projektowe,
  c/ konstrukcyjno- budowlane prace projektowe.
 4. Konkurs polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych dokonanej na podstawie ich oceny.
 5. Oceny projektów dokonuje komisja konkursowa,  powoływana i odwoływana przez zamawiającego dla każdego organizowanego konkursu.
 6. W zależności od wyniku pracy komisji konkursowej zamówienia dokonuje się:
  - w trybie art. 71 ust. 1 pkt. 2, gdy komisja zakwalifikuje jedna pracę,
  -w trybie art. 64 ust. 2, gdy komisja zakwalifikuje najmniej dwie prace.

ROZDZIAŁ  5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / SIWZ /  przesyła się nie później niż w ciągu  tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku o jej przesłanie.
 2. W SIWZ  zamieszcza się - w części dotyczącej projektu umowy -  wysokość kar  umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. W treści SIWZ  zamawiający może żądać wskazania w ofercie jaka część zamówienia zostanie powierzona osobie trzeciej z wskazaniem jej nazwy.
 4. Do zamówień  realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 EURO stosuje się uproszczone SIWZ,  w których wyłącza się wadium, protesty i odwołania.
 5. W przypadku SIWZ dla zamówień dotyczących robót budowlanych wymagane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 6. W SIWZ - w części zawierającej  kryteria oceny ofert -  nie mogą znajdować się  kryteria oceny ofert dotyczące właściwości dostawcy lub wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
 7. Dopuszcza się stosowanie następujących kryteriów oceny ofert:
  - cena oferty,
  - termin wykonania,
  - koszty eksploatacji,
  - specyficzne parametry techniczne przedmiotu zamówienia,
  - warunki serwisu,
  - szkolenie personelu,
  - okres gwarancji .
 8. Wszyscy dostawcy lub wykonawcy ubiegający się o zamówienie traktowani są  jednakowo. Postępowania muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
 9. Kryteria ocen ofert nie podlegają zmianie w czasie postępowania. Za moment, od którego kryteria nie podlegają zmianie uważa się datę zatwierdzenia SIWZ. Wyjątkiem jest przetarg dwustopniowy, w którym  zamawiający po złożeniu ofert wstępnych może dokonać zmiany kryteriów bez ograniczeń.
 10. W SIWZ  należy w sposób obiektywny i precyzyjny opisać zamówienie, zawierając w niej  kompletną charakterystykę techniczną.

 

ROZDZIAŁ    6

TERMINY SKŁADANIA OFERT

 

Rodzaj trybu zamówienia Termin podstawowy Termin skrócony Warunek skrócenia
Przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO 6 tygodni 3 tygodnie jeden z warunków zawartych w art. 38 ust 3 ustawy
Przetarg nieograniczony do 30 000 EURO 6 tygodni 3 tygodnie jeden z warunków zawartych w art. 38 ust 3 ustawy
 

Przetarg ograniczony

4 tygodnie -  wniosek o dopuszczenie,

6 tygodni-składanie ofert

2 tygodnie

4 tygodnie

2 tygodnie

art.,. 52 c ust. 4

art. 52 f ust. 2 + art.14c

art. 52 f ust. 3

Przetarg dwustopniowy 6 tygodni -

oferty wstępne, dowolny oferty ostateczne

2 tygodnie art. 57 ust. 2
Negocjacje z zachowaniem

konkurencji

dowolny    
Zapytanie o cenę dowolny    
Zamówienie z wolnej ręki dowolny    

ROZDZIAŁ  7

OFERTY

 1. Oferenci mają prawo składać oferty wariantowe, o ile cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty, a zamawiający dopuścił taką możliwość w zaproszeniu, ogłoszeniu oraz w SIWZ- określając minimalne warunki, jakim  muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia.
 2. Oferta wariantowa to oferta zawierająca odmienny, zmodyfikowany w stosunku do określonego  w SIWZ sposób wykonania zamówienia .
 3. Otwarcie ofert odbywa się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym upływa termin, jest dniem ich otwarcia.
 4. Przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom lub dostawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ.
 5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na wniosek oferenta, który nie jest w stanie z przyczyn  od niego niezależnych złożyć oferty w wyznaczonym terminie.
 6. O przedłużeniu terminu powiadamia się natychmiast wszystkich , którzy otrzymali SIWZ.
 7. Dostawca lub wykonawca jest związany  ofertą do czasu upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni.
 8. W uzasadnionych przypadkach przed upływem  terminu, o którym mowa w pkt. 4 zamawiający może - tylko jeden raz -  zwrócić się do oferentów o przedłużenie tego terminu o kolejne 45 dni.

 

ROZDZIAŁ   8

KOMISJA PRZETARGOWA

 

 1. W celu wskazania najkorzystniejszych ofert w przeprowadzonych  trybach zamówień publicznych  powołuje się  komisję przetargową w składzie:
  Ryszard Woldański – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
  Bożena Mejna – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
  Krystyna Wawruszczak-Skibińska – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
  Janina Major – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
  Janina Kopeć – inspektor ds. mieszkaniowych.

 2. Komisje w powołanym składzie wykonują swoje obowiązki od momentu powołania ich uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Dopuszcza się   ważność  pracy Komisji  w składzie co najmniej trzyosobowym.

 4. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji - Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. a w razie jego nieobecności  Pani Krystyna Wawruszczak-Skibińska – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

 5. Komisja w części jawnej dokonuje otwarcia ofert, podczas którego odczytuje nazwę firmy, adres, ceny oferty dostawcy lub wykonawcy, ale również informacje dotyczące   terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności. W części tajnej przeprowadza kwalifikację wstępną, zwraca się z zapytaniami o wyjaśnienia ofert w zakresie oświadczeń zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy.  Poddaje ocenie  oferty posługując się kryteriami oraz sposobami ich przeliczania oraz wskazuje  ofertę najkorzystniejszą.
 6. Wyboru oferty dokonuje  Zarząd Miasta i Gminy  Gryfino jako zamawiający a protokół  podpisuje w jego imieniu Przewodniczący Zarządu  Miasta i Gminy Gryfino.
 7. Wybór ofert dokonywany jest w formie zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej.
 8. Członkowie Komisji Przetargowej w każdym postępowaniu składają pisemne  oświadczenia o braku okoliczności , o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy.
 9. Zaistnienie  okoliczności, o których mowa w pkt. 7  skutkuje wyłączeniem danej osoby z  postępowania o udzielenie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ 9

INNE  POSTANOWIENIA

I.  JAWNOŚĆ OFERT

 1. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a wykonawca lub dostawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom  postępowania. Wgląd do ofert po ich otwarciu ma każdy, nie tylko uczestnicy postępowania.

II. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

 1. Wykluczeniu  z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają oferty  nie spełniające warunków wynikających z  zapisów art. 19 ustawy.  Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferentów  w wyznaczonym przez siebie terminie o uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Oferta wykluczona z postępowania nie podlega rozpatrywaniu. O wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zamawiający powiadamia   niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Unieważnienie postępowania o zamówienie następuje, jeżeli wystąpiła choćby  jedna z    okoliczności wymienionych  w art. 27 b ustawy.  W przypadku unieważnienia postępowania z winy zamawiającego oferentom, którzy  złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot   uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów  przygotowania oferty.

III. UMOWY

 1. Umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na podstawie przepisów   Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy o   zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa  Urzędu.

IV. PROTESTY, ODWOŁANIA, SKARGI

 1. Dostawcy i wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych mają prawo  do stosowania środków odwoławczych i skarg.
 2. Na 6 dni przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze przysługują   także organizacjom pracodawców i przedsiębiorców zrzeszającym dostawców lub  wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
 3. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania dostawcy lub wykonawcy mogą złożyć umotywowany protest.
 4. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca lub dostawca  powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 5. Protest zamawiający rozpatruje najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia.
 6. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku jego rozpatrzenia  dostawcy lub wykonawcy przysługuje odwołanie.
 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu  w terminie 3 dni od dnia doręczenia  rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie zamawiającego o jego wniesieniu.
 8. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Skargę wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku zespołu arbitrów z uzasadnieniem. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych .
 10. Skargę może wnieść także Prezes Urzędu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

V.  OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Zamawiający niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego zobowiązany jest przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość:
  - w przypadku robót budowlanych przekracza równowartość kwoty 500 000 EURO,
  łączna&w każdej kategorii dostaw i usług przekracza równowartość kwoty 500 000 EURO.
 2. W przypadku robót budowlanych wartość kwoty granicznej, o której mowa  w pkt. 1  odnosi się  do pojedyńczych robót .

ROZDZIAŁ   10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy  wprowadza się w życie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu określonego w pkt. 1.
 3. Za realizacje postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału, wszyscy pracownicy w zakresie swoich obowiązkowi odpowiedzialności.