Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 16/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 16/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 grudnia 2002r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfmie powołanego uchwałą Nr XXX/385/01 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dz.Urz.Zach. z 2001 r. Nr 21, póz. 439 z póz. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1 Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino w składzie:

 • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
 • Piotr Romanicz - członek Komisji
 • Beata Pluskota - członek Komisji
 • Władysław Hołub - członek Komisji.

§2 Pierwsze posiedzenie Komisji ustala się na dzień 19 grudnia 2002 r.

§3 Ustala się Regulamin konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino stanowiący załącznik Nr l.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO
SEKRETARZA MIASTA l GMINY GRYFINO


§1.


Ilekroć w Regulaminie konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino, zwanym dalej regulaminem jest mowa o:

 1. Burmistrzu - rozumie przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 3. Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino,
 4. komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.


§2.

 1. Kandydata na stanowisko Sekretarza wyłania się w drodze konkursu, którego zasady określa Burmistrz w formie niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin określa warunki szczegółowe konkursu, w tym wymagania dotyczące kandydatów oraz tryb i termin składania ofert.


§3.

 1. Decyzję o ogłoszeniu konkursu w sprawie wyłonienia na kandydata na Sekretarza podejmuje Burmistrz.
 2. Ogłoszenie o konkursie podawane jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w lokalnej prasie.


§4.

Konkurs przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Burmistrza. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§5.

 1. Komisja, o której mowa w § 4 składa się z czterech osób, w tym z Przewodniczącego komisji i trzech członków.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba, która jest:
  1) krewną lub powinowatą kandydata na Sekretarza,
  2) kandydująca w tym samym konkursie na stanowisko Sekretarza.


§6.

Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji.


§7.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają pisemne oferty w terminie co najmniej siedmiu dni przed ustaloną datą przeprowadzenia konkursu w Kancelarii
 2. Pisemne oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino".

§8.

Do oferty, o której mowa w § 7 należy dołączyć:

 1. podanie o pracę,
 2. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska sekretarza,
 3. życiorys,
 4. dokumenty lub uwierzytelnione odpisy potwierdzające wymagane kwalifikacje,
 5. świadectwa pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności.

§9.

 1. W ustalonym dniu konkursu komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w następującej kolejności:
  I etap:
  1) sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagania formalne, celem podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie,
  II etap:
  1) po zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w konkursie, następuje przedstawienie zasad przeprowadzenia konkursu w obecności wszystkich kandydatów,
  2) komisja zapoznaje się z ofertą kandydata, dokumentami świadczącymi o jego wykształceniu i kwalifikacjach
  3) kandydaci odpowiadają na pytania członków komisji w kolejności alfabetycznej. Pytania zadawane przez członków komisji są takie same dla wszystkich kandydatów.
  4) Kandydaci wypełniają test kompetencji.
  5) członkowie komisji dokonują oceny punktowej poszczególnych kandydatów,
  III etap:
 2. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa w obecności co najmniej 3/4 składu komisji.

§10.

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarza.. W tej części komisja obraduje bez udziału wyłonionych kandydatów. O rozpoczęciu tej części konkursu informuje Przewodniczący komisji.
 2. Przebieg prac komisji nie ma charakteru jawnego.

§11.

 1. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez poszczególnych członków komisji, zgodnie z następującymi zasadami:
  1) Ocena za test kompetencji - od O do 10 punktów.
  2) Ocena kwalifikacji zawodowych, wykształcenie, dodatkowe umiejętności - od O do10 punktów.
  3) Odpowiedzi na pytania członków komisji (każdy z członków komisji zadaje kandydatowi po 2 pytania - łącznie 8 pytań. Kandydat może uzyskać od O do 5 punktów za każde pytanie - maks. 40 punktów.
  4) Maksymalna do uzyskania ilość punktów - 240.
 2. Punktacja dokonana przez poszczególnych członków komisji podlega zsumowaniu.
 3. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, ale nie mniejszą niż 200.
 4. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat komisja przeprowadza głosowanie tajne - typując spośród kandydatów mających taką samą i jednocześnie największą liczbę punktów.

§11.

1. Przebieg głosowania tajnego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 1.  Każdy członek komisji głosuje na karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów oraz pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 2. Każdy z członków komisji oddaje swój głos w następujący sposób:
  - "za" - postawienie przy jednym nazwisku znaku "+"
  - "przeciw" - postawienie przy pozostałych nazwiskach znaku "-".
 3. Każdy inny sposób wypełnienia karty do głosowania, w tym wstrzymanie się od głosu
  - powoduje, że głos jest nieważny. Nieważność głosu minimum jednego członka komisji powoduje konieczność przeprowadzenia powtórnego głosowania.
 4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie komisji wszystkich oddanych kart do głosowania. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania największą ilość ważnie oddanych głosów.

§12.

 1. Komisja konkursowa sporządza protokół.
 2. Po podpisaniu protokołu z obrad komisji Przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu.

§13.

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, prawo wyłonienia kandydata na sekretarza przysługuje Burmistrzowi.

§14.

 1. Dokumentację konkursu stanowi:
  1) podpisany przez wszystkich członków komisji protokół,
  2) oferty kandydatów,
  3) karta weryfikacji kandydata,
  4) wypełniony przez kandydatów test kompetencji,
  5) karta punktacji kandydatów,
  6) zestawienie punktacji,
  7) dołączone do protokołu karty do głosowania (jeżeli rozstrzygnięcie nastąpiło w tym trybie).
 2. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 3. Dokumentacja konkursu przechowywana jest przez okres 5 lat w Urzędzie Miasta i Gminy wydziale właściwym do spraw pracowniczych.

§15.

Konkurs może być unieważniony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Przewodniczącego komisji, jeżeli został naruszony Regulamin konkursu lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno-prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska Sekretarza.

§16

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz.

§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odrębne przepisy.

 

Gryfino, dn. 10 grudnia 2002 roku.