Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 6/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 maja 2002r. w sprawie obowiązywania Regulaminu przyznawania nagród uznaniowych Burmistrza Miasta i Gminy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE  Nr 6/02
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 15 maja 2002r.


w sprawie obowiązywania Regulaminu przyznawania nagród uznaniowych Burmistrza Miasta i Gminy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z późniejszą zmianą) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie "Regulamin przyznawania nagród uznaniowych Burmistrza Miasta i Gminy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do stosowania i przestrzegania postanowień Regulaminu , o którym mowa w § l oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD UZNANIOWYCH
BURMISTRZA MIASTA l GMINY PRACOWNIKOM URZĘDU MIASTA l GMINY W GRYFINIE

PRZEPISY OGÓLNE

§1

Burmistrz Miasta i Gminy jako kierownik zakładu pracy ma prawo przyznawania jednorazowych nagród uznaniowych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§2

Nagroda jest świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym , którego przyznanie zależy od uznania pracodawcy.
Pracownik nie może dochodzić od pracodawcy jej przyznania w drodze postępowania sądowego.

§3

Wysokość nagrody lub dobór środka, za pomocą którego pracodawca pragnie wyróżnić pracownika - należy do uznania pracodawcy.

§4

Pracownik nabywa roszczenie o wypłatę lub wręczenie nagrody z chwilą zawiadomienia go na piśmie o przyznaniu nagrody.

§5

Jeżeli pracodawca zawiadomił pracownika o przyznaniu nagrody , a następnie odmawia mu jej wypłacenia lub wręczenia , pracownik może wystąpić do sądu pracy o zasądzenie na jego rzecz - należnej nagrody.

§6

Jeżeli pracownik powiadomił pisemnie pracodawcę o swej przynależności do związku zawodowego - pracodawca ma obowiązek zasięgnięcia opinii tej organizacji przed przyznaniem nagrody. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego. Przyznanie pracownikowi nagrody bez zasięgnięcia opinii organizacji związkowej nie pozbawia pracownika prawa do jej otrzymania.

§7

Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych i przechowuje w części "B" tychże akt.

§8

Jednorazowe uznanie dla postawy i zasług pracownika powinno być brane pod uwagę przez pracodawcę w polityce płac i awansów pracowniczych a fakt przyznania nagrody powinien mieć odzwierciedlenie w opinii na temat pracownika , jaka może być wydana na jego wniosek.

§9

Wypłata lub wręczenie nagrody winno nastąpić do ostatniego dnia miesiąca , w którym powiadomiono pracownika o jej przyznaniu.

§10

Nagroda może być przyznana pracownikowi jedno - lub kilkakrotnie w ciągu roku budżetowego.

§11

Wysokość nagrody lub jej przedmiot - ustala burmistrz.

§12

Nagrody mogą być wypłacane lub finansowane - wyłącznie w ramach środków zaplanowanych w budżecie na dany rok - w ramach limitu środków na wynagrodzenia.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§13

Pracownikowi można przyznać nagrodę uznaniową zgodnie z kryteriami oceny pracy za szczególne przyczynianie się do wykonywania zadań zakładu pracy w szczególności przez:

 • wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
 • przejawianie szczególnej inicjatywy w pracy,
 • podnoszenie sprawności, efektywności, wydajności oraz jakości i skuteczności pracy,
 • przyjazny, życzliwy i kompetentny stosunek do interesantów,
 • dbałość o własny rozwój zawodowy , podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności,
 • wykazywanie ponadprzeciętnego zaangażowania w wypełnianiu obowiązków służbowych,
 • osiąganie ponadprzeciętnych wyników w pracy, podejmowanie nowych zadań,
 • szczególnie aktywną postawę wobec realizacji swoich obowiązków,
 • sumienność i dyspozycyjność,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów,
 • szczególne osiągnięcia zawodowe .

§14

Pracodawca może przyznać nagrodę pracownikowi z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

§15

Wniosek o przyznanie nagrody musi zostać pisemnie uzasadniony przez bezpośredniego przełożonego pracownika i przekazany burmistrzowi w celu jego zatwierdzenia.

§16

Treść uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody nie może być lakoniczna . Musi wyczerpująco uzasadniać celowość propozycji przyznania nagrody.

§17

Treści uzasadnienia wniosku nie można w żaden sposób upubliczniać, chyba że pracownik , którego wniosek dotyczy - wyrazi na to pisemną zgodę.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański