Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 11/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 listopada 2002r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 11/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 25 listopada 2002r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie powołanego uchwałą Nr XXX/385/01 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dz.Urz.Zach. z 2001 r. Nr 21, póz. 439 z póz. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1  Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w składzie:

 • Henryk Piłat - Przewodniczący Komisji
 • Lilianna Ochmańska - członek Komisji
 • Beata Pluskota - członek Komisji
 • Władysław Hołub - członek Komisji.

§2  Pierwsze posiedzenie Komisji ustala się na dzień 27 listopada 2002 r.

§3 Ustala się Regulamin konkursu na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiący załącznik Nr 1.

§4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk PiłatZałącznik Nr l do Zarządzenia Nr 11/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 25 listopada 2002 r.


REGULAMIN KONKURSU
NA STANOWISKO NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE


§1

Ilekroć w Regulaminie konkursu na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zwanym dalej Regulaminem jest mowa o:

 1. Burmistrzu Miasta i Gminy - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Urzędzie Miasta i Gminy - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 3. Komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§2

Kandydata na stanowisko naczelnika wyłania się w drodze konkursu, którego zasady określa Burmistrz Miasta i Gminy w formie niniejszego regulaminu.

§3

 1. Decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko naczelnika podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy w formie zarządzenie.
 2. Ogłoszenie o konkursie podawane jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz zamieszczeniu w lokalnej prasie.

§4

Konkurs przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

§5

 1. Komisja, o której mowa w § 4 składa się z czterech osób, w tym z przewodniczącego komisji i trzech członków.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba, która jest:
  1) krewną lub powinowatą kandydata,
  2) kandydującą w tym samym konkursie na stanowisko naczelnika wydziału.

§6

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy.

§7

Kandydaci przystępujący do konkursu składają pisemne oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie - w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Pisemne oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych".

§8

Do oferty, o której mowa w § 7 należy dołączyć:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie świadectw ukończenia uczelni wyższych,
 5. kopie certyfikatów, dyplomów, świadectw i zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska naczelnika,
 8. oświadczenie o niekaralności.

§9

1. W ustalonym dniu konkursu komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w następującej kolejności:
I etap:

 1. sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagania formalne, celem podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie,
 2. po zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w konkursie, następuje przedstawienie zasad przeprowadzenia konkursu każdemu z kandydatów w oparciu o niniejszy regulamin,
 3. komisja zapoznaje się z ofertą kandydata, dokumentami świadczącymi o jego wykształceniu i kwalifikacjach,
 4. komisja umożliwia kandydatowi ustną prezentację,
 5. kandydaci wypełniają samodzielnie przygotowany przez komisję test badający ich umiejętności interpersonalne i osobowość,
 6. członkowie komisji dokonują oceny punktowej poszczególnych kandydatów,
 7. przewodniczący komisji wpisuje sumę poszczególnych ocen członków komisji dotyczących poszczególnych kandydatów do zestawienia zbiorczego oraz podaje wyniki tej punktacji.

2. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.
3. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może jedynie w obecności co najmniej 3/4 składu komisji.

§10

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko naczelnika wydziału. W tej części komisja obraduje bez udziału wyłonionych kandydatów. O rozpoczęciu tej części konkursu informuje przewodniczący komisji.
 2. Przebieg prac komisji nie ma charakteru jawnego.
 3. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonanej przez poszczególnych członków komisji, zgodnie z następującymi zasadami:
  1) ocena kwalifikacji zawodowych na podstawie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń - maks. 10 punktów,
  2) odpowiedzi na pytania członków komisji (każdy z członków komisji zadaje kandydatowi po 2 pytania - łącznie maks. 8 pytań. Pytania są identyczne dla każdego z kandydatów.). Kandydat może uzyskać od O do 5 punktów za każde pytanie - maks. 40 punktów.
  3) pisemny test wyboru zawierający 10 pytań - maks. l punkt za każde pytanie, na które została udzielona odpowiedź prawidłowa - maks. 10 punktów.
 4. Punktacja dokonana przez poszczególnych członków komisji podlega zsumowaniu.
 5. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów.
 6. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat komisja przeprowadza głosowanie tajne - typując spośród kandydatów mających taką samą i jednocześnie największą liczbę punktów.

§11

Przebieg głosowania tajnego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Każdy członek komisji głosuje na karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów oraz pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 2. Każdy z członków komisji oddaje swój głos w następujący sposób: - "za" - postawienie przy jednym nazwisku znaku "+"
  "przeciw" - postawienie przy pozostałych nazwiskach znaku "-".
 3. Każdy inny sposób wypełnienia karty do głosowania, w tym wstrzymaniu się od głosu -powoduje, że głos jest nieważny. Nieważność głosu minimum jednego członka komisji powoduje konieczność przeprowadzenia powtórnego głosowania.
 4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie komisji wszystkich oddanych kart do głosowania. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał więcej niż 50% oddanych głosów.
 5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50% głosów, przeprowadza się drugie głosowanie na dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów. Konkurs wygrywa kandydat, który w drugim głosowaniu uzyskał większość głosów.
 6. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał większości 50% głosów, a kolejno największa ilość głosów przypadła więcej niż dwóm kandydatom w drugim głosowaniu bierze się pod uwagę wszystkich kandydatów, którzy uzyskali w kolejności dwa najwyższe wyniki. Jeżeli jednak w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

§12

 1. Komisja konkursowa sporządza protokół.
 2. Po podpisaniu protokołu przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu w obecności wszystkich kandydatów podając nazwisko wyłonionego kandydata.

§13

Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu stanowisko naczelnika wydziału powierza Burmistrz Miasta i Gminy na czas określony lub nieokreślony.

§14

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, Burmistrz Miasta i Gminy powierza stanowisko naczelnika wydziału ustalonemu przez siebie kandydatowi, spośród kandydatów spełniających kryteria formalne dopuszczające do nierozstrzygniętego wcześniej konkursu.

§15

 1. Dokumentacj ę konkursu stanowi:
  1) podpisany przez wszystkich członków komisji protokół,
  2) dołączone do protokołu karty do głosowania (jeżeli rozstrzygnięcie nastąpiło w tym trybie).
 2. Protokół wraz z załącznikami przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 3. Dokumentacja konkursu przechowywana jest przez okres 5 lat w Urzędzie Miasta i Gminy w wydziale właściwym do spraw kadrowych.

§16

Konkurs może być unieważniony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez przewodniczącego komisji, jeżeli został naruszony Regulamin konkursu lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno-prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska naczelnika wydziału.

§17

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Gryfino, dn. 25 listopada 2002 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat