Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 2/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 stycznia 2002r. w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych lub prawnych

ZARZĄDZENIE  Nr 02/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 3 stycznia 2002r.


w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych lub prawnych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z dn. 8października 2001 r. - nr 112/01, póz. 1198) oraz statutu Gminy Gryfino (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 9/2000 - uchwała nr XIV/196/99 z dnia 30.12.1999r. , zm. Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 39/2001- uchwala nr XXXIV/457/01 z dn.23.08.2001r.) zarządzam, co następuje:
 1. Zasadą jest udostępnianie wszystkich informacji publicznych , których jawność nie została wyłączona na podstawie przepisów szczególnych ( wówczas należy podać podstawę i zakres wyłączenia).
 2. Informacje publiczne udostępniane są m.in.:
  a/ przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b/ przez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  c/ przez umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy,
  dl w formie biuletynów informacyjnych wydawanych przez UMiG,
  e/ w formie komunikatów , ogłoszeń prasowych i obwieszczeń,
  f/ ustnie lub pisemnie na wniosek .
  g/ przez udostępnienie do wglądu protokołów z posiedzeń przedstawicielskich organów gminy, h/ przez udostępnienie treści uchwał organów gminy, zbiorów aktów prawa miejscowego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.
 3. Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje konieczność wykonania prawem dozwolonych kopii :
  • opłata za wykonanie 1 odbitki kserograficznej (jednostronnej) wynosi - 0,30 zł za stronę
  • opłata za wykonanie 1 odbitki kserograficznej ( dwustronnej) wynosi - 0,50 zł za stronę
  • opłata za wykonanie 1 odbitki metodą skanowania wynosi - 8,00 zł za stronę
  • opłata za kopiowanie na nośnik elektroniczny /dyskietki, CD i in./ wynosi - 5,00zł + koszt zakupu nośnika /według rachunku/
  Opłatę wnosi się wyłącznie w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przed otrzymaniem powielonych dokumentów, dowód wpłaty należy okazać przy odbiorze.
 4. Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów np. przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę , analitycznych opracowań, przepisywania tekstów / o ile nie istnieją w formie elektronicznej/, pracy dodatkowej pracowników itp. - opłata wynosi 10,00zł za 1 stronę.
 5. Przy przygotowywaniu kopii dokumentów należy stosować zasadę ostemplowywania każdej wykonanej kopii pieczęcią "za zgodność z oryginałem" (czerwony kolor tuszu) (dla uniknięcia ewentualnych nieuprawnionych modyfikacji treści dokumentu na kopii).
 6. Za udostępnianie informacji publicznych oraz potwierdzanie zgodności kopii z oryginałami dokumentów odpowiadają - Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu oraz Sekretarz Miasta i Gminy lub osoby przez nie wskazane.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2002r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Wojciech Długoborski