Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 13/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 grudnia 2002r. w sprawie Komisji kwalifikacyjnej, rozpatrującej wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli, odwołania i przeniesienia w tym zakresie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 13/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 06 grudnia 2002r.


w sprawie Komisji kwalifikacyjnej, rozpatrującej wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli, odwołania i przeniesienia w tym zakresie.

Na podstawie art. 5 ust. 7, art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 106, póz. 496; Dz.U. z 1997 roku Nr 28, póz. 153 Nr 141, póz. 943; Dz.U. z 1998 roku Nr 117, póz. 759; Dz.U. 98 Nr 162, póz. 1126; Dz.U. z 2000 roku Nr 12, póz. 136; Nr 19, póz. 239; Nr 48, poz.550; Nr 104, póz. 1104; Nr 122, póz. 1320; Nr 120, póz. 1268; Dz.U. z 2001 roku Nr 111, póz. 1194; Nr 144, póz. 1615; Dz.U. z 2002 roku Nr 41, póz. 362; Nr 141, póz. 1185; Nr 113, póz. 984)

§1

Powołuje się Komisję kwalifikacyjną w celu rozpatrywania wszystkich wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli oraz odwołań i przeniesień w tym zakresie.

§2

W skład komisji wchodzą:

  • Przewodniczący Komisji - pracownik oddelegowany przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
  • Sekretarz Komisji - pracownik oddelegowany przez Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
  • Dyrektorzy przedszkoli, znajdujących się na terenie miasta Gryfina.

§3

  1. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w roku.
  2. W miarą potrzeb posiedzenia Komisji odbywają się po 25 dniu miesiąca, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

§4

Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli do złożenia w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, przeniesienie oraz odwołanie do 20 dnia każdego miesiąca, w którym odbywa się posiedzenie Komisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat