Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 19/02 Burmistrza Mista i Gminy Gryfino z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 27 grudnia 2002r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Na podstawie § 8 pkt. l uchwały nr XXXVII/494/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r.  zarządzam co następuje:

§1

Zmniejsza się wy datki gminy o kwotę 214.655 zł.

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota 
010

  


01030

    

2850

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wys.2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
60
60
60
600
60016 
    

6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jed. budź. 
100.000
100.000
100.000
700
70005
    

6060

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jed. budź. 
2.000
2.000
2.000
710
71004
    

4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych 
15.000
9.000
9.000
71035
4300
Cmentarze
Zakup usług pozostałych
6.000
6.000
750

   


75011
    

4300
4410

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
45.000
2.000
1.200
800
75022

  


3030
4300
Rady gmin
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych
8.000
3.100
4.900
75023
4110
Urzędy gmin
Wynagrodzenie osobowe pracowników
35.000
35.000
  754     

75412 

  


4260
4270

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Zakup energii
Zakup usług remontowych
2.300

2.300
500
1.800

801
80195
    

4210

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia 
2.000
2.000
2.000
853


85314
    


4110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
Składki na ZUS 
24.545
12.609

12.609


85319

4260
4270
4410
4430
4440 
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS 
8.500
2.194
1.004
958
2.560
1.784
85328    

4300 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych 
3.436

3.436

900   

90095 

    


4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
6.000

6.000
6.000

921     

92109

    


4210
4270
4430

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Różne opłaty i składki
  17.750

11.150
9.150
1.500
500

92116
4110
4260
4270
4430
Biblioteki
Składki na ZUS
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Różne opłaty i składki
6.600
3.300
2.000
900
400

§2 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 214.655 zł.

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota 
010
01008 

4300

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych
60
60
60
600

  
60016
  

  4270

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
100.000
93.000
93.000
60095    
6050
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.
7.000
7.000
700
70005 
  

4260 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup energii 
2.000
2.000
2.000
710 
71035 

  

  

4210
4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
15.000
15.000
6.000
9.000
750 
75011
 

 4210 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Zakup materiałów i wyposażenia 
45.000
2.000
2.000
 75023 
4300
Urzędy gmin
Zakup usług pozostałych
 35.000 35.000
  75095
3030
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
8.000
8.000
754      

75412

    


4210

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
 2.300

2.300
2.300

801 


80101
  

4240

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
2.000
2.000
2.000
853 
85314
  


3110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne 
24.545
12.609

12.609

85315 
3110
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne 
3.436
3.436
85319
4210
6060
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jed. budź. 
8.500
4.982
3.518
  900 

 

  

90003 

  


4300 

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych 
6.000

6.000
6.000

921      

92109 

  


4110
4120
4300
6060

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Składki na ZUS
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jed. budź.
17.750

11.150
400
200
400
10.150

92116
4240
4300
4410

 

Biblioteki
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe 

6.600
1.000
5.500
100

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat