Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 3/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 kwietnia 2002r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino

    

ZARZĄDZENIE NR 3/02
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 4 kwietnia 2002r.
 

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino

§1

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz pracownicy materialnie odpowiedzialni za powierzone mienie zobowiązani są do okresowej (co najmniej raz w roku) oceny przydatności posiadanych rzeczowych składników majątku.
 2. W przypadku stwierdzenia braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku (środków trwałych , wyposażenia) następuje pisemne złożenie wniosku do Komisji Likwidacyjnej celem wszczęcia postępowania w sprawie wycofania z użytkowania zbędnych składników majątku. Zgłoszenie dokonywane jest zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§2

 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia procedury związanej z wycofaniem zbędnych składników majątku w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Komisji Krystyna Wiech
  2. Członek Komisji Krystian Kosiński
  3. Członek Komisji Małgorzata Smołuch
  4. Członek Komisji Wacław Rogojsza
 2. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej po otrzymaniu zgłoszenia ustala termin i miejsce likwidacji, o czym powiadamia członków Komisji i osobę materialnie odpowiedzialną.
 3. Do zakresu zadań Komisji Likwidacyjnej należy:
  1. Dokonanie oględzin i stwierdzenie czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku nie nadają się do dalszego użytkowania lub naprawy.
  2. Zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku -wyposażenie, środki trwałe były użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konserwowane, zabezpieczane przed zniszczeniem, zepsuciem itp.
  3. Ustalenie osoby (osób) winnej w przypadku stwierdzenia nadużyć lub zaniedbań w gospodarowaniu zgłoszonym do likwidacji majątku.
  4. Dokonanie identyfikacji majątku na podstawie oględzin, analizy dokumentów (księgi inwentarzowej), wywieszek, tabliczek znamionowych lub oznaczeń inwentarzowych.
  5. Ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania rzeczowych składników przez np. spalenie, złomowanie, zakopanie.
  6. przy likwidacji środków trwałych takich jak: komputery, maszyny, silniki, aparaty, lodówki, sprzęt audiowizualny niezbędna jest ekspertyza rzeczoznawcy.
 4. Na podstawie oględzin majątku i analizy dokumentów Komisja sporządza protokół - wniosek dotyczący likwidacji rzeczowych składników majątku, do którego dołącza wszystkie zebrane w tej sprawie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia
 5. Po zakończeniu postępowania w sprawie wycofania z użytkowania rzeczowych składników majątku Przewodniczący Komisji formułuje wnioski i przedkłada protokół Burmistrzowi Miasta i Gminy w celu wydania orzeczenia o nieprzydatności składników majątku do dalszego użytkowania, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji przekazuje protokół Przewodniczącemu Komisji Kasacyjnej.

§3

 1. Celem dokonania wstępnej oceny użyteczności rzeczowych składników majątku dla potrzeb Komisji Kasacyjnej powołuję Zespół Rzeczoznawczy w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Zespołu Krzysztof Wernikowski
  2. Członek Komisji Roman Rataj
  3. Członek Komisji Krzysztof Czosnowski
  4. Członek Komisji Ryszard Zając
 2. Postawą ekspertyzy rzeczowych składników majątku o których mowa w§ 2 pkt. 3f jest również uzyskanie zaświadczenia wydanego przez specjalistyczny zakład naprawczy o bezskuteczności dokonania naprawy.

§4

 1. W celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku powołuję Komisję Kasacyjną w następującym składzie:
  • Przewodniczący Zespołu Bożena Czachur
  • Członek Komisji Igor Wilczkowski
  • Członek Komisji Mariusz Andusewicz
  • Członek Komisji Stanisław Szydłowski
 2. Do zakresu zadań Komisji Kasacyjnej należy:
  • Dokonanie fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku zgodnie ze sposobem określonym dla każdego składnika majątku w protokole Komisji Likwidacyjnej.
  • Zebranie numerków inwentarzowych zlikwidowanych składników majątku.
  • Sporządzanie wykazów materiałów uzyskanych ze zlikwidowanych składników majątkowych.
  • Przekazanie do magazynu lub w inne miejsce wskazane w protokole likwidacyjnym części i materiałów odzyskanych w wyniku fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
 3. Przewodniczący Komisji Kasacyjnej po otrzymaniu zatwierdzonego protokółu likwidacyjnego od Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej zbiera członków komisji i przystępuje do fizycznego zniszczenia określonych w protokóle składników majątku.
 4. Sposób fizycznego zniszczenia rzeczowych składników majątku powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w protokóle likwidacyjnym.
 5. W przypadku gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory które muszą być likwidowane -utylizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, Komisja Kasacyjna może udzielić zlecenia specjalistycznemu podmiotowi celem dokonania likwidacji. Dokumentacja dotycząca zlecenia stanowi załącznik do protokółu kasacyjnego.
 6. Koszty związane z przeprowadzeniem fizycznej likwidacji takie jak: rachunki z wysypiska odpadów , złomowisk stanowią załącznik do protokółu kasacyjnego.
 7. Uzyskane w wyniku likwidacji zdatne do użytku poszczególne części które mogą być w przyszłości wykorzystane np. jako części zamienne, ujmowane są w wykazie uzysków z likwidacji stanowiącym załącznik do protokółu kasacyjnego.
 8. Z przeprowadzonej fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia Komisja sporządza protokół kasacyjny, do którego dołącza wszelkie zebrane w tej sprawie dokumenty zlikwidowanych składników majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia
 9. Po zakończeniu postępowania kasacyjnego, przewodniczący Komisji Kasacyjnej przedkłada protokół kasacyjny do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy, a  po jego zatwierdzeniu oryginał przekazuje Skarbnikowi Miasta i Gminy, natomiast kopię Wydziałowi Organizacyjnemu i osobie materialnie odpowiedzialnej.

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański