Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 15/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych

ZARZĄDZENIE Nr 15/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych

§1 Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie UMiG Termin przeprowadzenia inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudnia 2002r. termin zakończenia inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudnia 2002 r.

§2 Do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na ostatni dzień roku obrotowego w Kasie UMiG powołuję Komisję w następującym składzie:

  • Przewodniczący - Bożena Mejna
  • Członek - Małgorzata Smołuch

§3 Osoby powołane do zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną i Instrukcją Kasową przeprowadzenie inwentaryzacji.

§4  Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat