Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 18/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 grudnia 2002r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 19 grudnia 2002r.


 sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 grudnia 2002r.

Na podstawie art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.lL z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ ustalam:

1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 grudnia 2002 r. odpowiadają:

 • nr II/l6/02 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej - "BOR",
 • nr II/17/02 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej - "BOR",
 • nr II/18/02 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - "BOR",
 • nr II/l9/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 - "SK",
 • nr II/20/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru - "SK",
 • nr II/21/02 w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - "SK",
 • nr II/22/02 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 - "SK"
 • nr II/23/02 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru - "SK",
 • nr II/24/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. - "SK",
 • nr II/25/02 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. - "BWG"/"SK",
 • nr II/26/02 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV1I/590/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. - "BWG",
 • nr II/27/02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go /obręb nr S/ - "BWG",
 • nr II/28/02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - "BWG",
 • nr II/29/02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w obrębie Steklno - "BWG",
 • nr II/30/02 w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo - "BWG",
 • nr II/31/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek /!/, obręb Wirów - "BWG",
 • nr II/32/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie
  ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino-"BWG",
 • nr II/33/02 w sprawie zmiany uchwały nr XXXD1/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1 - "BWG",
 • nr II/34/02 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino - "BMK",
 • nr II/35/02 w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały Nr 173/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej - "BOR", H/36/02 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - "BOR".

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat